Strategisk planprogram for Liland, I/L6

----------------------------------------------------------------------------------------
Obs: Avsnitt  3.1 i det strategiske
 planprogrammet ble revidert 06.09.18. Endringene er beskrevet i avsnittet.
----------------------------------------------------------------------------------

I medhold av plan og bygningslovens §12-8 blir det med dette varslet utvidet plangrense for reguleringsplan Ytrebygda. Gnr 111 Bnr 3 m.fl., Lilandsjordet nord, Bergenhus bydel, Bergen kommune.

Hva er et strategisk planprogram?
Et planprogram er ikke juridisk bindende, men er retningsgivende for bruken av et område.

Det strategiske planprogrammet skal svare på de overordnede spørsmålene innenfor delfelt I/L6 i KDP BLÅE og være et strategisk dokument for den fremtidige detaljreguleringen som skal gjøres i feltet. Etter at planprogrammet har vært på høring, skal programmet vedtas av byrådet.

Forslagsstiller
Forslagsstiller er Kokstad Property AS
OPUS Bergen AS er utførende konsulent for planleggingen.

Planområdet
Planområdet ligger på Lilandsjordet og utgjør totalt ca. 554,4 daa. Området er avgrenset som vist på vedlagt plankart.

Informasjon, medvirkning og merknader
For mer informasjon, ta kontakt med Opus Bergen AS. Det er mulig å få tilsendt planprogrammet i posten ved behov

Merknader som har virkning eller interesse for planarbeidet kan sendes

OPUS Bergen AS
Strandgaten 59
5004 Bergen

eller sendes på e-post til post@opus.no.

Vennligst referer til prosjektnummer 15080 ved innsending av merknaden. Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune – dette vil bli ivaretatt og samlet av OPUS Bergen AS. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt kommunen sammen med planprogrammet.

Videre saksgang
Etter at planprogrammet har vært på høring vil innkomne merknader gjennomgås og kommenteres. Deretter skal planprogrammet vedtas av byrådet.

Til orientering
Parallelt med arbeidet med strategisk planprogram har det blitt arbeidet med en detaljreguleringsplan for den nordøstlige delen av Liland, I/L 6. Reguleringsplanen baserer seg på føringer foreslått i planprogrammet. Videre saksgang er at reguleringsplanen skal sendes til kommunen til 1.gangs behandling i løpet av høsten og deretter legges ut på offentlig høring.


OPUS Bergen AS
Heidi Rosendahl Lindebotten

 

Frist for merknader er satt tilHar du kommentarer til planvarselet, send en melding til oss her.Ledige stillinger

Alle stillinger