Lehmkulboden, Sandviken

I medhold av plan og bygningslovens § 12-1, 12-8, 12-9, 12-14 og 14-2 og Forskrift om konsekvensutredninger § 2 vedlegg I nr. 1, varsles igangsetting av privat reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning og utlegging av planprogram til offentlig et

Forslagsstiller
Forslagsstiller er Rolf Olsens Eiendomsselskap AS.
Opus Bergen AS er utførende konsulent for planleggingen.

Planområdet
Planområdet ligger langs sjøsiden mellom Sandviken Brygge i sør og Lerøy Seafood i nord.

Planområdet er ca. 51,3 daa, og grenser til sjø, boliger, næring og vei (Sandviksveien og Måseskjærveien).

Planstatus
I gjeldende kommuneplan er planområdet vist som del av senterområde S8. I gjeldende kommunedelplan (plannr. 15750000 Sandviken-Fjellsiden Nord) er området vist som privat næring.

Deler av området er i gjeldende reguleringsplan (plannr. 15620000 RP Sandviken Brygge) regulert til forretning/kontor/bevertning/ spesialområde vern (Lehmkulboden), småbåthavn, verneverdig bryggekant, gatetun og parkering. Deler av området er i reguleringsplan (plannr. 60390000 RP Sandviksbodene 78C-80 regulert til park og vei-formål.

Det har oppstått usikkerhet hvorvidt det kommer et bybanestopp i planområdet til tross for bystyrets nylige vedtak. Derfor vil planen bli utformet slik at den ikke hindrer fremføring av Bybanen, etablering av bybanestopp og alternativ tilkomst for biler fra Sandviken sykehus.

Formålet med reguleringsplanen
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for bygging av ca. 50.000 m2 kombinert bolig- og næringsbebyggelse + tilhørende parkering. De to formålene kan maksimalt utgjøre 70 prosent av bebyggelsen. På området skal det planlegges torg, badestrand, strandpromenade og barnehage. Planen skal utformes slik at det også kan anlegges bybanestopp her.

Formålet med planen er i tråd med gjeldende kommuneplan, der arealet er avsatt til senterområde.

Det skal utarbeides en konsekvensutredning. Formålet med en konsekvensutredning er å sikre at hensynet til miljø, naturressurser og samfunn blir tatt i betraktning under forberedelsen av planer og tiltak. Det må også tas stilling til om, og eventuelt på hvilke vilkår, planer eller tiltak kan gjennomføres. Et planprogram skal vedtas tidlig i prosessen for å avklare rammer og premisser for planarbeid med konsekvensutredning. 

Informasjon og medvirkning:
For nærmere informasjon kontakt OPUS Bergen AS, tlf. 55 21 41 50, faks 55 21 41 60, e-post post@opus.no.    

OPUS Bergen AS
Strandgaten 59
5004 Bergen  

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune – dette vil bli ivaretatt og samlet av OPUS Bergen AS. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt kommunen sammen med planforslaget.   

Frist for merknader er satt til 11.01.15.    

Videre saksgang:
Etter at meldingsfristen er ute vil selve planforslaget bli utarbeidet for deretter å bli sendt til Bergen kommune for behandling.    

Etter 1. gangs behandling sendes planen på høring og legges ut til offentlig ettersyn før videre politisk behandling. Det vil da være anledning til å fremsette merknader til planforslaget før videre politisk behandling. 

Frist for merknader er satt tilHar du kommentarer til planvarselet, send en melding til oss her.Ledige stillinger

Alle stillinger