Lehmkuhlboden

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-3, 12-8, og 12-14, varsles utvidet plangrense for arbeid med detaljreguleringsplan for gnr. 168, bnr. 1944 m.fl., Lehmkulboden, Bergenhus, Bergen kommune.

Forslagsstiller
Forslagsstiller er Lehmkuhlstranden AS. OPUS Bergen AS er utførende konsulent for planleggingen.

Planområdet
Planområdet ligger i Sandviken i Bergenhus bydel. Det ble varslet oppstart av planarbeid med konsekvensutredning i brev datert 1.12.2014 og gjennom annonse i BT. Planprogrammet ble vedtatt av byrådet i Bergen 10.9.15. Gjennom planprosessen er det blitt klart at det må gjøres en større utvidelse av planområdet på sjøsiden for å dekke fyllingsfoten under vann til en planlagt utfylling i sjø. Det er og nødvendig med en mindre justering på landsiden for å få regulert en nedkjøring til garasje. Planområdet er nå på 51,3 daa, og utvidelsen innebærer økning av dette arealet til 73,1 daa. Det varsles herved til berørte parter og offentlige instanser. Ny planavgrensning er vist på vedlagt kartutsnitt. 

Planstatus
I kommuneplan (2010-2021) er den delen av planområdet som utvidelsen gjelder i sjø avsatt til ferdsel i sjø og bruk og vern i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone. Området fungerer som ankringsplass. De delene av planområdet som utvidelsen gjelder på land er avsatt til sentrumsformål i kommuneplanen.

Utvidelsen markert med A, B og C i vedlagt kartskisse, er i gjeldende reguleringsplanID 15620000 av 1998 regulert henholdsvis til småbåthavn, gatetun og parkeringsplass.

Utvidelsen markert med D i vedlagt kartskisse, er i gjeldende regulerinsplanID 60390000 av 2011 regulert til kjørevei. 

Formålet med utvidet plangrense
Bakgrunnen for utvidelsen av plangrensen i sjø er behovet for å sikre at fyllingsfoten under vann ligger innenfor det området som skal reguleres. Denne utvidelsen gjelder areal under vann. Plangrensen utvides også noe på land for å regulere nødvendig tilhørende vegareal ved avkjørsler og kryss. 

Tidligere saksbehandling
2. oktober 2015 ble det søkt om rammetillatelse og dispensasjon for utfylling under sjø på Lehmkuhlstranden for gnr 168, bnr 1944, 2062, 2082, 370-376 m.fl med samme fyllingsfot som gjelder for varsel om utvidelse av plangrensen. Kystverket uttalte seg 4.11.2015 positivt til en dispensasjon. 

Innspill til begrenset varsel
Innspill som har virkning eller interesse for planarbeidet og som gjelder utvidet plangrense, kan sendes

Opus Bergen AS
Strandgaten 59
5004 Bergen

e-post: post@opus.no

eller elektronisk gjennom www.opus.no via fanen «Planvarsel».

Vi ber om at det i innspillet blir referert til prosjektnummer P140931

Det er ikke nødvendig å sende kopi av innspill til Bergen kommune – dette vil ivaretas av Opus Bergen AS. Alle mottatte dokumenter, innspill og lignende blir sendt til kommunen sammen med planforslaget.

Videre saksgang
Planforslaget skal leveres kommunen for første gangs behandling ved årsskiftet. Når planen legges ut til offentlig ettersyn, vil alle berørte parter bli varslet.

 

Frist for merknader er satt tilHar du kommentarer til planvarselet, send en melding til oss her.Ledige stillinger

Alle stillinger