Lehmkuhlboden - utvidet varsel

I medhold av plan og bygningslovens §12-8 blir det med dette varslet utvidet plangrense for reguleringsplan Bergenhus. Gnr 168 bnr 1944 m.fl., Lehmkulboden, Bergen kommune. PlanID 64290000.

Med privat reguleringsplan mener en
Privat reguleringsplan etter PBL § 12, der privat grunneier, tiltakshaver (utbygger) m.fl. tar initiativ til og deretter utarbeider planforslag. Forslag til plan blir sendt til kommunen, som deretter tar over ansvaret for saksbehandlingen.

Forslagsstiller
Forslagsstiller er Lehmkuhlstranden AS.
OPUS Bergen AS er utførende konsulent for planleggingen.

Planområdet
Planområdet ligger i Sandviken i Bergenhus bydel. Det ble varslet oppstart av planarbeid med konsekvensutredning i brev datert 01.12.2014 og gjennom annonse i BT. Planprogrammet ble vedtatt
av byrådet i Bergen 10.9.15. Gjennom planprosessen er det blitt klart at det må gjøres en større utvidelse av planområdet for å sikre ulike tilkomster, se neste avsnitt.

Planområdet er nå på 59,4 daa, og utvidelsen innebærer økning av dette arealet over grunnen til 65,6 daa. Plangrensen blir også lagt under bakkenivå, med 29,2 daa. Ny planavgrensning er vist på vedlagt kartutsnitt.

Formålet med utvidet plangrense
Formålet med varselet er å utvide planområdet for å;
- Sikre areal til gangveg fra Åsanevegen og ned til Lehmkuhlstranden.
- Se på muligheten for å etablere tilkomst til planområdet fra Åsanevegen.

Planområdets nye areal er illustrert i vedlegg.

Virkning av planen
Reguleringsplanen vil legge rammene for gjennomføringen av tiltakene.

Informasjon og medvirkning
Varselbrevet sendes til eiendommer i som er direkte påvirket av utvidelsen av plangrensen. For nærmere informasjon kontakt OPUS Bergen AS, tlf. 55 21 41 50, e-post post@opus.no.

Innspill til begrenset varsel
Innspill som har virkning eller interesse for planarbeidet kan sendes til Opus Bergen AS per brev eller e-post, eller elektronisk gjennom www.opus.no (nederst på denne siden). Notat fra oppstartsmøtet med Bergen kommune ligger her.

OPUS Bergen AS
Strandgaten 59
5004 Bergen

E-post: post@opus.no

Vi ber om at det i innspillet blir referert til prosjektnummer P14093.

Det er ikke nødvendig å sende kopi av innspill til Bergen kommune – dette vil ivaretas av OPUS Bergen AS. Alle mottatte dokumenter, innspill og lignende blir sendt til kommunen sammen med
planforslaget.


Videre saksgang
Neste steg i planprosessen er å ferdigstille forslag til reguleringsplan. Etter 1. gangs behandling i kommunen legges planen ut til offentlig ettersyn. Det vil da være mulig å komme med merknad til planforslaget før videre politisk behandling.

Vennlig hilsen,
OPUS Bergen AS
Heidi Rosendahl Lindebotten

 

Frist for merknader er satt til


Har du kommentarer til planvarselet, send en melding til oss her.Ledige stillinger

Alle stillinger