Lønningsvegen

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-1, 12-3, 12-8, og 12-14, varsles utvidet plangrense for arbeid med detaljreguleringsplan 63430000, Ytrebygda bydel, gnr. 110 bnr. 70 m.fl. Lønningsvegen, Bergen kommune.  

Med privat reguleringsplan mener en
Privat reguleringsplan etter PBL § 12, der privat grunneier, tiltakshaver (utbygger) m.fl. tar initiativ til og deretter utarbeider planforslag. Forslag til plan blir sendt til kommunen, som deretter tar over ansvaret for saksbehandlingen.

Forslagsstiller
Forslagsstiller er Lønningen Eiendom Bergen AS
OPUS Bergen AS er utførende konsulent for planleggingen.

Planområdet
Planområdet ligger ved Lønningsvegen i Ytrebygda bydel. Det ble varslet oppstart av privat planarbeid for reguleringsplanen i oktober 2013. Det ble varslet et noe utvidet planområdet i vestlig retning i mars 2016 grunnet endrede eiendomsforhold. Planområdet varsles med dette utvidet fra 42,6 til 63,4 dekar.

Planstatus
I gjeldende kommuneplan (2010-2021) er det utvidede planområdet både på bnr. 70 og bnr. 55 satt av til bebyggelse og anlegg, med bestemmelsesområde meldepliktsone Avinor jf. bestemmelsene. I nylig vedtatt kommunedelplan (planid 61020000) er arealet satt av til næringsbebyggelse I/L3 og noe framtidig vei. Gjeldende reguleringsplan for YTREBYGDA. GNR 107. 110. 111 OG 112. LØNNINGEN INDUSTRIOMRÅDE, planid 15150001, viser området som industri og veiformål.

Formålet med endring
Formålet med reguleringsendringen er å tilrettelegge for kombinert næringsformål som tilrettelegger for en videreføring av dagens virksomhet i planområdet. Bilverksted/utleie, bilpleie og parkeringsdrift/parkeringshus, samt en videreutvikling av lager/engros virksomhet. Endelig arealformål vil det bli tatt stilling til i planprosessen.

 Planarbeidet utløser ikke krav til konsekvensutredning

Virkning av planen
Reguleringsplanen vil legge rammene for gjennomføringen av tiltakene. Planid 15150001 og 15150000 oppheves når den varslede reguleringsplanen regulering vedtas i bystyret.

Informasjon og medvirkning
Varselbrevet sendes til eiendommer i som er direkte påvirket av utvidelsen av plangrensen. For nærmere informasjon kontakt OPUS Bergen AS, tlf. 55 21 41 50, e-post post@opus.no.

Innspill til begrenset varsel
Innspill som har virkning eller interesse for planarbeidet kan sendes til Opus Bergen AS per brev eller e-post, eller elektronisk gjennom www.opus.no (nederst på denne siden). Notat fra oppstartsmøtet med Bergen kommune ligger her.

OPUS Bergen AS
Strandgaten 59
5004 Bergen

E-post: post@opus.no

Vi ber om at det i innspillet blir referert til prosjektnummer P12005.

Det er ikke nødvendig å sende kopi av innspill til Bergen kommune – dette vil ivaretas av OPUS Bergen AS. Alle mottatte dokumenter, innspill og lignende blir sendt til kommunen sammen med planforslaget.


Videre saksgang
Neste steg i planprosessen er å gjøre ferdig forslag til detaljreguleringsplan. Etter førstegangsbehandling i kommunen, blir planen lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil da bli anledning til å komme med merknader og innsigelser mot planforslaget før videre politisk behandling.

Vennlig hilsen,
OPUS Bergen AS
v/ Kristel Bellerby

 

Frist for merknader er satt tilHar du kommentarer til planvarselet, send en melding til oss her.Ledige stillinger

Alle stillinger