Lars Hilles gate 25

I medhold av plan og bygningslovens § 12-1, 12-8 og 12-14 varsles igangsetting av privat reguleringsendring for gnr. 164 bnr. 859, 945 og 1371 m.fl., Lars Hilles gate 25, Bergenhus, Bergen kommune.

Med privat reguleringsplan mener en:
Privat reguleringsplan etter Plan og bygningslovens kapittel 12, der privat grunneier, tiltakshaver (utbygger) m. fl. tar initiativ til og deretter utarbeider planforslag. Forslag til plan blir sendt til kommunen, som deretter tar over ansvaret for saksbehandlingen med innhenting av merknader til planen og eventuelt krever endringer i planen før den blir lagt fram for vedtak i kommunestyret.

Forslagsstiller:
Forslagsstiller er Nygård Panorama AS
OPUS Bergen AS er utførende konsulent for planleggingen.

Planområdet:
Planområdet ligger på Nedre Nygård mellom Lars Hilles gate og Nygårdsgaten i Bergenhus bydel. Øst for eiendommen ligger Media City Bergen- bygget. Vest for eiendommen ligger Nygårdshøyden med universitetet og boligbebyggelse. Selve utbyggingsområdet omfatter hovedsakelig eiendommene gnr/bnr 163/859, 945 og 1371. Planområdet er avgrenset som vist på vedlagt varselkart og er på ca. 4,5 daa. Planområdet omfatter areal for rigg- og anleggsområde i øst i Lars Hilles gate. Plangrensen kan reduseres i løpet av planprosessen.

Planstatus:
I gjeldende kommuneplan er planområdet vist som sentrumsformål- S1.
I forslag kommuneplan 2018 er området vist som Byfortettingssone, BY1.
I gjeldende reguleringsplan for Nedre Nygård (vedtatt i 1994) er området regulert til blandet formål boliger/forretning/kontor/allmennyttige formål og park/offentlig plass.

Formålet med reguleringsendringen:
Formålet med planen er å utvikle det ubebygde planområdet som i dag er benyttet til overflateparkering til kontor, næringsformål og utadrettet virksomhet på gateplan.

Det er utført en vurdering av det aktuelle tiltaket i henhold til i Forskrift om konsekvensutredninger som viser at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning.

Virkning av planen:
Reguleringsplanen vil legge rammene for gjennomføring av tiltak.

Informasjon og medvirkning:
For nærmere informasjon kontakt OPUS Bergen AS, tlf. 55 21 41 50, e-post post@opus.no.

Merknader til oppstartsmeldingen:
Merknader som har virkning eller interesse for planarbeidet kan sendes

OPUS Bergen AS
Nordre Nøstekaien 1
5011 Bergen

eller sendes på e-post til post@opus.no.  

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune – dette vil bli ivaretatt og samlet av OPUS Bergen AS. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt kommunen sammen med planforslaget.

Merk ditt innspill/merknad med «p18032 Lars Hilles gate 25».

Videre saksgang:
Etter førstegangs behandling i kommunen blir planen lagt ut til offentlig ettersyn. Det blir da anledning til å fremsette merknader før videre politisk behandling.

 

Med vennlig hilsen

OPUS Bergen AS
v/ Johannes Sverdrup

 

Vedlegg:            Varselkart med planavgrensning

Frist for merknader er satt tilHar du kommentarer til planvarselet, send en melding til oss her.Ledige stillinger

Alle stillinger