Laksevåg Verft

MELDING OM IGANGSETTING AV PRIVAT PLANARBEID OG HØRING AV PLANPROGRAM OG INVITASJON TIL ÅPENT MØTE.

Det varsles igangsetting av privat reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning og utlegging av planprogram til offentlig ettersyn, for Laksevåg, Gnr. 153 m. fl. Bnr.1 m. fl., Laksevåg verftsområde 2.

Forslagsstiller
Forslagsstiller er Marin Eiendomsutvikling AS.
Opus Bergen AS er utførende konsulent for planleggingen.

Planområdet
Planområdet strekker seg fra Laksevågsneset i nord og omfatter hele verftsområdet, inkludert et stort område i sjø, bebyggelsen på vestsiden av verftsområdet på oppsiden av Kringsjåveien og Damsgårdsveien frem til Puddefjordsbroen med en 5 meter bred sone på begge sider av veien. Området på oppsiden av Kringsjåveien er tatt inn i planområdet for å kunne regulere en alternativ tilkomst til planområdet via tunnel. Damsgårdsveien er med i planområdet etter krav fra kommunen som ønsker å regulere trafikksikker tilkomst for fotgjengere og syklister.

Planområdet er på ca. 320,5 daa, hvorav 155 daa er sjøareal. Planområdet grenser til sjø, boliger, næringsområder, kaiareal og vei.

Planstatus
I gjeldende kommuneplan er planområdet satt av til industri, kontor og lager; I/K/L6 og bebyggelse og anlegg. I kommunedelplan for Bergen havn er det vist plass til flytedokk nr. 2.

Det meste av planområdet er regulert i gnr. 153 bnr. 1 m. fl.. Laksevåg verftsområde planid 18740000 vedtatt 18.06.12 til følgende formål: Industri, kontor, lager, flytedokk m/landfeste og havneområde i sjø. Damsgårdsveien er regulert i 10 ulike reguleringsplaner, det vises her til planprogrammets punkt 4.5.1. Området på oppsiden av Kringsjåveien er regulert i fire ulike reguleringsplaner, også her vises det til planprogrammet.

Formålet med reguleringsplanen
Legge til rette for en utvikling av et byområde med boliger, private og offentlige servicetilbud, herunder barnehager og kulturtilbud, forretninger, arbeidsplasser, store offentlige plasser. Sjølinjen skal i stor grad gjøres tilgjengelig for offentligheten. Det største utredningsalternativet skal legge til rette for 1500 boliger og 50.000 m2 nytt næringsareal. Dette kommer i tillegg til det næringsareal som er regulert i den delen av gjeldende reguleringsplan som forutsettes videreført som næringsformål.

I planprogrammet foreslås utredet ytterligere to utbyggingsalternativer, et uten utfylling i sjø og et med en begrenset utfylling, begge med tanke på bygging av boliger, kontorer service mm.

Det skal utarbeides en konsekvensutredning. Formålet med en konsekvensutredning er å sikre at hensynet til miljø, naturressurser og samfunn blir tatt i betraktning under forberedelsen av planer og tiltak. Det må også tas stilling til om, og eventuelt på hvilke vilkår, planer eller tiltak kan gjennomføres. Et planprogram skal vedtas tidlig i prosessen for å avklare rammer og premisser for planarbeid med konsekvensutredning.

Formålet med planen er ikke i tråd med gjeldende kommuneplan, der hoveddelen av arealet er avsatt til næringsformål.

Informasjon, medvirkning og merknader
Det vil bli avholdt et åpen informasjonsmøte om planarbeidet:

Tid: Onsdag 6. april klokken 18.00
Sted: Kantinen Grønneviken industrier
Adresse: Damsgårdsveien 227 

For nærmere informasjon kontakt OPUS Bergen AS, tlf. 55 21 41 50, faks 55 21 41 60, e-post post@opus.no, vanlig post:

Opus Bergen AS
Strandgaten 59
5004 Bergen

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune – dette vil bli ivaretatt og samlet av Opus Bergen AS. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt kommunen sammen med planforslaget.     

Videre saksgang:

Etter at planprogrammet har vært på høring, skal programmet vedtas av byrådet. Deretter vil selve planforslaget bli utarbeidet for så å bli sendt til Bergen kommune for behandling. Det vil i forbindelse med utformingen av planen blir lagt vekt på at berørte parter skal kunne påvirke utformingen av planen. Når det gjelder medvirkning fra berørte vises det det for øvrig til planprogrammet.

Etter 1. gangs behandling sendes planen på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Det vil da være anledning til å fremsette merknader til planforslaget før videre politisk behandling.

Frist for merknader er satt tilHar du kommentarer til planvarselet, send en melding til oss her.Ledige stillinger

Alle stillinger