Kvalheimsneset

I medhald av plan- og bygningslova §§ 12-1, 12-8 og 12-14, blir det varsla igangsetting av endring av reguleringsplan for del av gnr. 28, bnr. 63, 90, 95, Kvalheimsneset, Radøy kommune. 

Forslagsstillar
Forslagsstillar er Kvalheim Fritidssenter AS.
OPUS Bergen AS er utførande konsulent for planlegginga.

Planområdet
Planområdet er avgrensa som vist på vedlagte kartutsnitt, og utgjer om lag 61,6 daa, og grensar til ubygd LNF-område i nord og vest. I sør grensar planområdet til Radøytunet, regulert til campingplass og gjestehus/serveringsstad. I aust grensar området til sjø (Kobbevågen).

Planstatus
Planområdet er regulert til campingplass i gjeldande plan. I gjeldande kommuneplan er området avsett til næringsformål.

Formål
Formålet med planen er å legge til rette for vidare utvikling av området som fritidssenter med ei blanding av private hytter, private hytter med utleigedel og utleigehytter samt opparbeiding av uteområde med ballplass og leikeplassar. Strandsona vil vere offentleg tilgjengeleg.

Verknad av planen:
Reguleringsplanen vil legge rammene for gjennomføringa av tiltaka.

Informasjon, medverknad og merknader
For meir informasjon, kontakt Opus Bergen AS. Merknader som har verknad eller interesse for planarbeidet kan sendast:

OPUS Bergen AS
Strandgaten 59
5004 Bergen

eller sendast på e-post til post@opus.no.

Det er ikkje naudsynt å senda kopi av merknadene til Radøy kommune - dette vil bli ivareteken og samla av OPUS Bergen AS. Alle mottekne dokument, merknader og liknande blir sendt kommunen saman med planforslaget.

Frist for merknader er satt tilHar du kommentarer til planvarselet, send en melding til oss her.Ledige stillinger

Alle stillinger