Kronstadparken N3

I medhold av plan og bygningslovens §§ 12-1, 12-3,12-8 og 12-14 skal det utarbeides detaljreguleringsplan for Gnr. 159 Bnr. 88, 90 mfl. Kronstadparken felt N3, Kronstad, Årstad bydel, Bergen kommune.

Forslagsstiller:
OBOS Ulveseth Utvikling AS er forslagsstiller.
OPUS Bergen AS er utførende konsulent for planleggingen.

Planområdet
Planområdet er regulert til kombinert bolig, forretning, kontor i reguleringsplan for Krohnstadparken
(R 71200) i felt N3.
Bergen kommune har bedt om at en del av gnr159 bnr 93, som er regulert i ArealplanID 70100 (fra1987) blir tatt med i reguleringsplanen og regulert i tråd med dagens bruk. Forslagstiller har foreslått planavgrensning som innbefatter hele bygget, med tilhørende fellesareal.

Planområdet er avgrenset som vist på kartutsnittet nedenfor, planområdet utgjør ca 10,3 daa.

Planområdet grenser til boliger, vei og næring.

Formålet med planen:
I reguleringsplan for Krohnstadparken (R 71200) er det stilt krav om bebyggelsesplan for felt N3. Etter plan- og bygningsloven fra 2009 blir dette et krav om detaljregulering.

Formålet med planen er å tilrettelegge for en kombinasjon av i hovedsak bolig, samt noe næringsareal, med tilhørende infrastruktur.

Bergen kommune har bedt om at del av gnr 159 bnr 93, som er regulert i R70100 vedtatt i 1987, blir tatt med i planområdet og regulert i tråd med dagens bruk.
Informasjon og medvirkning:
For nærmere informasjon kontakt OPUS Bergen AS, tlf. 55 21 41 50, faks 55 21 41 60, e-post: post@opus.no

OPUS Bergen AS
Strandgaten 59
5004 Bergen

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune – dette vil bli ivaretatt og samlet av OPUS Bergen AS. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt kommunen sammen med planforslaget.

 

Frist for merknader er satt tilHar du kommentarer til planvarselet, send en melding til oss her.Ledige stillinger

Alle stillinger