Kronheimtomten

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-1, 12-8 og 12-14 varsles igangsetting av privat reguleringsarbeid for gnr 107 bnr 33 og 453 m.fl., Kronheimtomten, Ytrebygda bydel, Bergen kommune.

MELDING OM IGANGSETTING AV PRIVAT PLANARBEID:

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-1, 12-8 og 12-14 varsles igangsetting av privat reguleringsarbeid for gnr 107 bnr 33 og 453 m.fl., Kronheimtomten, Ytrebygda bydel, Bergen kommune.

Med privat reguleringsplan skal en forstå:

Privat reguleringsplan etter Plan og bygningslovens kapittel 12, der privat grunneier, tiltakshaver (utbygger) m. fl. tar initiativ til og deretter utarbeider planforslag. Forslag til plan blir sendt til kommunen, som deretter tar over ansvaret for saksbehandlingen med innhenting av merknader til planen og eventuelt krever endringer i planen før den blir lagt fram for vedtak i kommunestyret.

Forslagsstiller
Tiltakshaver er Lønningen Utvikling AS.
Opus Bergen AS er utførende konsulent for planleggingen.

Planområdet
Planområdet ligger i Ytrebygda bydel. Planområdet er avgrenset som vist på kartutsnittet nedenfor og er på ca 88 daa. Områdene som grenser til planen i vest og sør er regulert til næringsområder. Mot øst grenser planen til uregulert område, vist som LNF-område i kommuneplanens arealdel (2006-2017).

Tilkomst til planområdet er forutsatt løst via Espehaugen. Eksisterende tilkomstvei via Fleslandsvegen er forutsatt stengt etter krav fra Statens vegvesen. 

Planstatus
I gjeldende kommuneplan (2006-2017) er planområdet satt av til LNF-område. Størstedelen av planområdet er uregulert. I kommunedelplanen for Birkeland, Liland, Ådland og Espeland, som er under arbeid, er planområdet foreslått avsatt som næringsformål I/L4.

Formålet med reguleringsplanen:
Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for næringsformål i tråd med overordnet plan. 

Virkning av planen:
Reguleringsplanen vil legge rammene for gjennomføring av tiltak.

Merknader til oppstartsmeldingen:
Merknader som har virkning eller interesse for planarbeidet kan sendes

OPUS Bergen AS
Strandgaten 59
5004 Bergen 

eller sendes elektronisk gjennom www.opus.no under fanen ”Planvarsel”. Det vil også være mulig å se notatet fra oppstartsmøtet her.

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune – dette vil bli ivaretatt og samlet av OPUS Bergen AS. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt kommunen sammen med planforslaget.

Frist for merknader er satt til 22.05.2017.

 Videre saksgang:
Etter at meldingsfristen er ute vil selve planforslaget bli utarbeidet for deretter å bli sendt til Bergen kommune for behandling.

Etter 1. gangs behandling sendes planen på høring og legges ut til offentlig ettersyn før videre politisk behandling. Det vil da være anledning til å fremsette merknader og evt. protester til planforslaget før videre politisk behandling. 

 OPUS Bergen AS

 

Frist for merknader er satt tilHar du kommentarer til planvarselet, send en melding til oss her.Ledige stillinger

Alle stillinger