Kristianborg Barnehage

Varsel om utvidet plangrense for arbeid med detaljreguleringsplan for gnr. 15 bnr. 7 m. fl, Kristianborg barnehage, Årstad bydel, Bergen kommune. 

Forslagsstiller
Forslagsstiller er Bergen kommune Etat for utbygging.
Opus Bergen AS er utførende konsulent for planleggingen.

Planområdet
Planområdet ligger ved Kristianborgvannet i Årstad bydel. Planarbeidet ble varslet oppstartet i 2009. Planforslaget ble 1. gangs behandlet 29.10.2013, og var ute på offentlig ettersyn i perioden 10.11.2013 – 08.01.2014. Planarbeidet tas nå opp igjen. Jf. byrådssak 311/14, utvides planområdet noe for å gi rom for en utvidelse av barnehagens bygg. Planområdet utvides med ca. 1,6 daa, noe som gir et samlet planområde på ca. 9 dekar. Ny planavgrensning er vist på kartutsnittet nedenfor.

Formålet med utvidet plangrense
Formålet med planutvidelsen er å gi rom for en utvidelse av barnehagens bygg i tråd med byrådssak 311/14. Dette gjøres for å kunne øke barnehagens kapasitet, som per i dag er på ca. 120 barn. Jf. saken er det i området behov for ny barnehage som følge av 300 nye boenheter i Mindeporten. Plangrensen utvides hovedsakelig innover i planområdet til reguleringsplan for Mindeporten (BIR sine arealer). Jf. tidligere barnehageplan for Bergen 2005 – 2010 må det avsettes minst 20 m² tomteareal pr. boligenhet til barnehage, noe som i området ved Kristianborg gir behov for rundt 6 daa nytt barnehageareal.

Merknader til begrenset varsel:
Merknader som har virkning eller interesse for planarbeidet og som gjelder utvidet plangrense, kan sendes til:

Opus Bergen AS
Strandgaten 59
5004 Bergen

eller sendes elektronisk til post@opus.no. 

Vi ber om at det i merknaden refereres til prosjektnummer P16046.

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune – dette vil bli ivaretatt og samlet av Opus Bergen AS. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt kommunen sammen med planforslaget.

Videre saksgang:
Planforslaget forventes levert til andre gangs behandling før jul 2016. Planforslaget legges deretter ut til offentlig ettersyn. Da vil alle berørte parter bli varslet.

Frist for merknader er satt tilHar du kommentarer til planvarselet, send en melding til oss her.Ledige stillinger

Alle stillinger