Kråkenes

I medhold av plan og bygningslovens §§ 12-1, 12-8 og 12-14, varsles det igangsetting av arbeid med reguleringsplan for Gnr 20 Bnr 6 m. fl, kråkenes, Fyllingsdalen bydel, Bergen kommune. 

Forslagsstiller
Forslagsstiller er Wahl Eiendom Boligutvikling AS ved Erlend Innset.
Opus Bergen AS er utførende konsulent for planleggingen. 

Planområdet
Planområdet er avgrenset som vist i vedlagt kartutsnitt. Planområdet er ca. 13,6 daa stort og er i kommuneplanens arealdel (2010-2021) vist med formål bebyggelse og anlegg – blandet.

I reguleringsplaner (planid 6170001 Fyllingsdalen gnr 10 bnr 6 Bønes øst planområde 6 reguleringsendring/planid 65900000 Fyllingsdalen, Bønes gnr 20) er området regulert til eneboliger med tilhørende garasjer og fellesareal. 

Planområdet grenser til boliger, Bønes Øst sykehjem og trafikkareal. 

Formålet med reguleringsplanen
Formålet med reguleringsplanen er å omregulere fra eneboliger til konsentrert småhusbebyggelse (rekkehus) med parkering, samt tilrettelegge veg og tilhørende infrastruktur.

Planområdet er vurdert av Bergen kommune til ikke å kreve konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger for planer etter Plan- og Bygningsloven.

Virkning av planen
Reguleringsplanen vil legge rammene for gjennomføringen av tiltakene.

Informasjon og medvirkning
For nærmere informasjon kontakt OPUS Bergen AS, tlf. 55 21 41 50, faks 55 21 41 60, e-post post@opus.no, vanlig post:     

OPUS Bergen AS
Strandgaten 59
5004 Bergen    

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune – dette vil bli ivaretatt og samlet av OPUS Bergen AS. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt kommunen sammen med planforslaget.     

Frist for merknader er satt til 20.09.15.      

Videre saksgang
Etter at meldingsfristen er ute vil selve planforslaget bli utarbeidet for deretter å bli sendt til Bergen kommune for behandling.     

Etter 1. gangs behandling sendes planen på høring og legges ut til offentlig ettersyn før videre politisk behandling. Det vil da være anledning til å fremsette merknader til planforslaget før videre politisk behandling.  

Frist for merknader er satt tilHar du kommentarer til planvarselet, send en melding til oss her.Ledige stillinger

Alle stillinger