Kråkehaugen, Fantoftvegen

I medhold av plan og bygningslovens §§ 12-1, 12-8, varsles det igangsetting av arbeid med reguleringsplan for gnr. 12, bnr. 280 m.fl., Kråkehaugen, Fantoftvegen, Fana bydel, Bergen kommune.

Forslagsstiller
Forslagsstiller er Kråkehaugen AS.
OPUS Bergen AS er utførende konsulent for planleggingen.

Planområdet
Størstedelen av planområdet er i gjeldende kommuneplan (KDP 2010-2021, plannr. 60910000) avsatt til senterområde. Vi har etter oppfordring fra kommunen også tatt med i planområdet gangveien/det historiske veifaret fra Kråkehaugen til Stavkirkeveien. Hensikten med dette er å regulere gangveien utenfor det aktuelle byggeområdet i samsvar med dagens bruk.

I gjeldende reguleringsplan fra 1971, PlanID 30630000, Fana. Gnr. 12, bnr 1, Fantoft er planområdet regulert til bolig.

Planområdet er avgrenset som vist på vedlagte kartutsnitt, og planområdet er ca. 27 daa.

Planområdet ligger i et boligområde og grenser til et område i sør vist som grøntstruktur i kommuneplanen.

Formålet med reguleringsplanen
Formålet med planen er å regulere for boligbebyggelse med ca. 80 leiligheter med tilhørende infrastruktur.

Formålet er i tråd med overordnete planer og skal dermed ikke konsekvensutredes etter bestemmelsene i Forskrift om konsekvensutredninger.

Virkning av planen:
Reguleringsplanen vil legge rammene for gjennomføringen av tiltakene.

Informasjon og medvirkning:
For nærmere informasjon kontakt OPUS Bergen AS, tlf. 55 21 41 50, faks 55 21 41 60, e-post post@opus.no.

OPUS Bergen AS
Strandgaten 59
5004 Bergen

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune - dette vil bli ivaretatt og samlet av OPUS Bergen AS. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt kommunen sammen med planforslaget.

Videre saksgang:
Etter 1. gangs behandling sendes planen på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Det vil da være anledning til å fremsette merknader til planforslaget før videre politisk behandling.

Frist for merknader er satt tilHar du kommentarer til planvarselet, send en melding til oss her.Ledige stillinger

Alle stillinger