Kråkåsen Planvarsel

I medhold av plan og bygningsloven §12-8 varsles det med dette igangsetting av privat reguleringsarbeid for Gnr. 88 bnr. 32 mfl., Kråkåsen, Fana bydel, Bergen kommune.

Forslagsstiller
Forslagsstiller er Nedre Smøråsen Eiendom AS og Smøråsvegen Utvikling AS. OPUS Bergen AS er utførende konsulent for planleggingen.

Planområdet
Planområdet er avgrenset som vist på kartutsnittet nedenfor, og utgjør ca. 56,2 daa. Planområdet avgrenses i nordøst av grøntformål i kommuneplanens arealdel, i øst mot eiendomsgrense. I sør inkluderes tilliggende veisystem og mulige tilkomster med nødvendig veiareal, og i vest inngår boligformål i gjeldende reguleringsplan.

Planstatus
Planområdet er i Kommuneplanens arealdel (KPA) 2010-2021 satt av til boligbebyggelse, og er del av område B28 med krav om områdeplan før detaljregulering. Det er avklart med Bergen kommune at detaljregulering kan startes opp gitt at det gjøres områdebetraktninger i planarbeidet.

Formålet med reguleringsplanen
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende tilkomst, parkering og uteoppholdsarealer. Endelig typologi og utnyttelse avgjøres som del av planprosessen. 

Virkninger av planen
Reguleringsplanen legger rammene for gjennomføringen av tiltak.

Informasjon og medvirkning:
For nærmere informasjon kontakt OPUS Bergen AS,
tlf. 55 21 41 50, e-post post@opus.no.

Innspill til oppstartsvarselet:
Innspill som har virkning eller interesse for planarbeidet kan sendes til Opus Bergen AS per brev eller e-post.

Opus Bergen AS
Strandgaten 59
5004 Bergen
e-post: post@opus.no

eller elektronisk gjennom www.opus.no via fanen «Planvarsel». Her ligger også notat fra oppstartsmøtet med Bergen kommune. 

Vi ber om at det i innspill blir referert til prosjektnummer P16021.

Det er ikke nødvendig å sende kopi av innspill til Bergen kommune – dette vil ivaretas av OPUS Bergen AS. Alle mottatte dokumenter, innspill og lignende blir sendt til kommunen sammen med planforslaget.

Frist for innspill er satt til 14.12.16

Videre saksgang:
Neste steg i planprosessen er å ferdigstille forslag til reguleringsplan. Etter første gangs behandling i kommunen legges planen ut til offentlig ettersyn. Det vil da være mulig å komme med merknad til planforslaget før videre politisk behandling.

Vennlig hilsen
Opus Bergen AS

Frist for merknader er satt tilHar du kommentarer til planvarselet, send en melding til oss her.Ledige stillinger

Alle stillinger