KOKSTADDALEN - utvidet plangrense

I medhold av plan og bygningslovens § 12-8 varsles det utvidelse av plangrense for reguleringsplan for Kokstaddalen, gnr 111 bnr 83 m.fl., Ytrebygda bydel, Bergen kommune. Plan-ID 65960000. 

Med privat reguleringsplan mener en:
Privat reguleringsplan etter Plan og bygningslovens kapittel 12, der privat grunneier, tiltakshaver (utbygger) m. fl. tar initiativ til og deretter utarbeider planforslag. Forslag til plan blir sendt til kommunen, som deretter tar over ansvaret for saksbehandlingen med innhenting av merknader til planen og eventuelt krever endringer i planen før den blir lagt fram for vedtak i kommunestyret.

Forslagsstiller:
Forslagsstiller er Posten Eiendom Bergen AS
OPUS Bergen AS er utførende konsulent for planleggingen.

Planområdet:
Planområdet (3,86 daa) er lokalisert nord for Kokstaddalen, og grenser mot eksisterende næringsområde på Kokstad. Planområdet omfatter IL1 og IL2 som er regulert i Områdeplan for Kokstad Vest og Storrinden, samt tilgrensende adkomstveier. Planområdet består i hovedsak av furuskog og grenser til grøntområde knyttet til Storrinden og næringsområder på Kokstad.

Planstatus:
I Kommuneplanens arealdel 2018 er arealet hovedsakelig vist som næringsområde, samt noe LNF (landbruks- natur og fritidsområde). Tilkomst til planområdet er regulert delvis i områdeplan for Kokstad vest og Storrinden (arealplan-ID 60820000), og delvis i områdeplan for Liland og Birkeland Øvre, Kokstad øst (arealplan-ID 61130000) fra 2017.

Formålet med reguleringsendringen:
Formålet med planen er å etablere et nytt logistikksenter for Posten Bring på Kokstad. I løpet av planprosessen har det kommet innspill fra offentlige myndigheter med anmodning om å regulere både IL1 og IL2 i Områdeplan for Kokstad Vest og Storrinden. 

En utvidet plangrense tar høyde for:

  1. Behov for et større sammenhengende areal for å plassere nytt logistikksenter for Posten Bring. Endringen innebærer en omfordeling av byggeformål og grønnstruktur, i forhold til Områdeplan for Kokstad vest og Storrinden.
  2. Behov for å utrede og/eller regulere flere adkomster til planområdet. Et utvidet planområde sikrer flere tilkomster via Kokstadveien.
  3. Felles adkomstvei til IL1 og IL2 i områdeplan for Kokstad vest og Storrinden skal vurderes i planarbeidet.

Hovedmålsetting med planen er å regulere for logistikksenter for Posten Bring. Resterende byggeområde skal videreutvikles med formål som er i tråd med overordnet plan, lager, industri, næringsvirksomhet. Dersom omfanget av planarbeidet, ved å inkludere IL2, setter fremdriften for postterminalen i fare, forbeholder forslagstiller seg retten til å justere og redusere plangrensen.

Det er utført en vurdering av det aktuelle tiltaket i henhold til i Forskrift om konsekvensutredninger som viser at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning.

Virkning av planen:
Reguleringsplanen vil legge rammene for gjennomføring av tiltak.

Informasjon og medvirkning:
Varselbrevet sendes til hjemmelshavere for eiendommer som er direkte påvirket av utvidelsen av plangrensen. 

For nærmere informasjon kontakt OPUS Bergen AS, tlf. 55 21 41 50, e-post post@opus.no.

Merknader til utvidet plangrense:
Merknader som har virkning eller interesse for planarbeidet kan sendes:

OPUS Bergen AS
Nordre Nøstekaien 1
5011 Bergen

eller sendes på e-post til post@opus.no.  

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune – dette vil bli ivaretatt og samlet av OPUS Bergen AS. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt kommunen sammen med planforslaget.

Merk ditt innspill/merknad med «P17002».

Frist for innspill er satt til 07.11.2019.

Videre saksgang:
Etter førstegangs behandling i kommunen blir planen lagt ut til offentlig ettersyn. Det blir da anledning til å fremsette merknader før videre politisk behandling.

 

OPUS Bergen AS

Kristel Bellerby

Frist for merknader er satt tilHar du kommentarer til planvarselet, send en melding til oss her.Ledige stillinger

Alle stillinger