Kokstad

I henhold til Plan og bygningsloven §12-8 kunngjøres herved varsel om igangsetting av privat detaljregulering for Kokstaddalen, gnr 111 bnr 83 m.fl., i Ytrebygda bydel, Bergen kommune.

Med privat planarbeid menes:
Privat reguleringsplan etter Plan- og bygningslovens kapittel 12, der privat grunneier, tiltakshaver (utbygger) m. fl. tar initiativ til og deretter utarbeider planforslag. Forslag til plan blir sendt til kommunen, som deretter tar over ansvaret for sakshandbehandling. 

Forslagsstiller
Forslagsstiller er Posten Eiendom Bergen AS 
Opus Bergen AS er utførende konsulent for planleggingen.

Planområdet
Planområdet er lokalisert nord for Kokstaddalen, og grenser mot eksisterende næringsområde på Kokstad.  Planområdet er avgrenset som vist på vedlagt kartutsnitt, og utgjør ca. 132 daa. Området består i hovedsak av furuskog. Planområdet grenser til grøntområde knyttet til Storrinden.

Tilkomst til planområdet er regulert delvis i områdeplan for Kokstad vest og Storrinden, og delvis i områdeplan for Liland og Birkeland Øvre, Kokstad øst (arealplan-ID 61130000) fra 2017. Etablering av tilkomstvei skal vurderes i planprosessen. Avgrensning av planområdet kan bli redusert underveis i planprosessen. 

Planstatus
Planområdet er i Kommuneplanens arealdel (KPA) 2010-2021 avsatt til I/K/L 11. I områderegulering for Kokstad Vest og Storrinden (arealplan-ID 60820000) 2015 er området regulert til industri og lager (I/L1). Kontor tilknyttet virksomheten er tillatt. Foreslåtte formål er i tråd med gjeldende områderegulering. Områdets status som næringsområde er avklart i gjeldende områdeplan (arealplan_ID 60820000).

Formålet med planen:
Formålet med planen er å tilrettelegge for næringsformål med tilhørende infrastruktur. Bebyggelsen skal blant annet romme nytt Logistikksenter i Hordaland for Posten og Bring.

 Bergen kommune har vurdert at tiltaket ikke er konsekvensutredningspliktig i henhold til Forskrift om konsekvensutredninger, da planen ikke involverer nye områder for utbygging og er samsvar med ønsket utvikling. 

Virkning av planen:
Reguleringsplanen vil legge rammene for gjennomføringen av tiltakene.

Informasjon og medvirkning:
For nærmere informasjon kontakt Opus Bergen AS, tlf. 55 21 41 50 eller e-post: post@opus.no.

Innspill til oppstartsmeldingen:
Innspill som har virkning eller interesse for planarbeidet kan sendes til Opus Bergen AS per brev eller e-post, eller elektronisk gjennom www.opus.no. Her ligger varseldokumenter og notat fra oppstartsmøtet med Bergen kommune.

OPUS Bergen AS
Strandgaten 59
5004 Bergen

E-post: post@opus.no

Nett: www.opus.no, via fanen «Planvarsel»

Vi ber om at det i innspillet blir referert til prosjektnummer P17002

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune – dette ivaretas av Opus Bergen AS. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt kommunen sammen med planforslaget.

Frist for innspill er satt til 25.10.2017.

Videre saksgang:
Neste steg i planprosessen er å ferdigstille forslag til reguleringsplan. Etter 1. gangs behandling i kommunen legges planen ut til offentlig ettersyn. Det vil da være mulig å komme med merknad til planforslaget før videre politisk behandling.

 

Vennlig hilsen
Opus Bergen AS

Frist for merknader er satt tilHar du kommentarer til planvarselet, send en melding til oss her.Ledige stillinger

Alle stillinger