Kokstad - utvidet plangrense

I henhold til Plan og bygningsloven §12-8 blir det med dette varslet utvidet plangrense for reguleringsplan for Ytrebygda bydel, gnr 111 bnr 83 m.fl., Kokstaddalen, Bergen kommune.

Med privat reguleringsplan skal en forstå

Privat reguleringsplan etter Plan- og bygningslovens kapittel 12, der privat grunneier, tiltakshaver (utbygger) m. fl. tar initiativ til og deretter utarbeider planforslag. Forslag til plan blir sendt til kommunen, som deretter tar over ansvaret for sakshandbehandling.

Forslagsstiller

Forslagsstiller er Posten Eiendom Bergen AS.
OPUS Bergen AS er utførende konsulent for planleggingen.

Planområdet 

Planområdet er lokalisert nord for Kokstaddalen, og grenser mot eksisterende næringsområde på Kokstad. I Områdeplan for Kokstad vest og Storrinden er området i hovedsak regulert til industri/lager. Det er varslet oppstart av privat reguleringsarbeid 25.09.2017.
Planområdet består i dag i hovedsak av furuskog og grenser til grøntområde knyttet til Storrinden. Tilkomst til planområdet er regulert delvis i områdeplan for Kokstad vest og Storrinden, og delvis i områdeplan for Liland og Birkeland Øvre, Kokstad øst (arealplan-ID 61130000) fra 2017.

Formålet med utvidelse av planområdet

Plangrensen er utvidet, i hovedsak mot øst. Utvidelsen omfatter tilgrensende grønnstruktur, og veiformål. Utvidet plangrense er illustrert med blå linje på varselkart. Arealutvidelsen er et resultat av;
1) Behov for et større sammenhengende areal for å plassere nytt logistikksenter for Posten Bring. Endringen innebærer en omfordeling av byggeformål og grønnstruktur, i forhold til Områdeplan for Kokstad vest og Storrinden.
2) Trafikkanalysen har avdekket behov for to adkomster til planområdet. Den skisserte utvidelsen sikrer tilkomst også via Kokstadveien i øst.
3) Felles adkomstvei til IL1 og IL2 i områdeplan for Kokstad vest og Storrinden skal vurderes i planarbeidet.

Virkning av planen

Reguleringsplanen vil legge rammene for gjennomføringen av tiltakene.

Informasjon og medvirkning

Varselbrevet sendes til hjemmelshavere for eiendommer som er direkte påvirket av utvidelsen av plangrensen.

For nærmere informasjon kontakt OPUS Bergen AS, tlf. 55214150, e-post post@opus.no

Innspill til begrenset til varsel

Innspill som har virkning eller interesse for planarbeidet kan sendes til Opus Bergen AS per brev eller e-post, eller elektronisk gjennom www.opus.no. Her ligger varseldokumenter og notat fra oppstartsmøtet med Bergen kommune.

Opus Bergen AS
Strandgaten 59
5004 Bergen

E-post: post@opus.no

Det er ikke nødvendig å sende kopi av innspill til Bergen kommune – dette vil ivaretas av OPUS Bergen AS. Alle mottatte dokumenter, innspill og lignende blir sendt til kommunen sammen med planforslaget.

Frist for innspill er satt til 18.12.2018. Vi ber om at det i innspillet blir referert til prosjektnummer P17002.

Videre saksgang

Neste steg i planprosessen er å ferdigstille forslag til reguleringsplan. Etter 1. gangs behandling i kommunen legges planen ut til offentlig ettersyn. Det vil da være mulig å komme med merknad til planforslaget før videre politisk behandling.

Frist for merknader er satt tilHar du kommentarer til planvarselet, send en melding til oss her.Ledige stillinger

Alle stillinger