Kjøkkelvik

BEGRENSET VARSEL:
I medhold av plan og bygningslovens § 12-1, blir det med dette varslet om utvidelse av planområdet for privat reguleringsplan for Gnr. 143 Bnr 71, 251 m. fl., Kjøkkelvik, Laksevåg bydel, Bergen kommune.

Tiltakshaver
Tiltakshaver er Kjøkkelvikveien 146 AS.
OPUS Bergen AS er utførende konsulent for planleggingen.

Planområdet
Planområdet er markert som byggeområde, fri- og grøntområde og småbåthavn i kommuneplanens arealdel og deler av området er regulert til industri, bolig og friområde i reguleringsplan for Brøstaneset, planID 3350000. 

Nytt planforslag har vært på offentlig ettersyn (planID 60640000), og planområdet grenser i vest til boliger, i nord til sjø, i øst til boliger, i sør til idrettsplass.

 

Formålet med utvidelse av planen er:
I forbindelse med offentlig høring av planforslaget ble det fra vegmyndighetene stilt krav om ny innkjørsel til Kjøkkelvik. Vegen måtte derfor legges litt om for å tilfredsstille formelle krav. 
 

Vedlagt er filer som viser skisse av planforslaget som var på offentlig høring og skisse av planforslaget slik det ser ut etter utvidelsen.

 

Informasjon, medvirkning og merknader
For mer informasjon, kontakt Opus Bergen AS. Merknader som har virkning eller interesse for planarbeidet kan sendes

 

OPUS Bergen AS
Strandgaten 59
5004 Bergen

eller sendes på e-post til post@opus.no.  

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune – dette vil bli ivaretatt og samlet av OPUS Bergen AS. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt kommunen sammen med planforslaget. 

Frist for merknader er satt tilHar du kommentarer til planvarselet, send en melding til oss her.Ledige stillinger

Alle stillinger