Kaigaten 4

I medhold av plan og bygningslovens §§ 12-1, 12-3, 12-8 og 12-14 varsles det igangsetting av arbeid med privat reguleringsplan for Gnr. 166 bnr. 659 m.fl., Kaigaten, Bergenhus bydel, Bergen kommune.

Forslagsstiller
Forslagsstiller er MNG Kaigaten AS.
OPUS Bergen AS er utførende konsulent for planleggingen. 

Planområdet
Bergenhus bydel, Kaigaten 4, gnr. 166 bnr. 659 m.fl. Planområdet er avgrenset som vist på vedlagt kart, og er på ca. 4,3 daa. Området grenser til Kaigaten i sør, Peter Motzfeldts gate i vest, Grønnegaten i øst, og Maakesmauet/Nordre Grønnevollen i nordøst. 

Formålet med planen
Formålet med planen er å åpne for å benytte eksisterende bebyggelse til hotell, i tillegg til de allerede gjeldende arealformål, som inkluderer kontor. Indre ombygging av bebyggelse. Gjeldende plan 4620100 Bergenhus. Marken. Sparebanken Vest skal oppheves gjennom vedtaket av ny plan. 

Planstatus
Området er regulert i følgende planer: plan 4620100 Sparebanken vest, gnr. 166 bnr. 870 (forretning/ kontor/ erverv og offentlig bygning, park, trafikkområde), i kraft 1984.

Plan 4620000 gnr. 166 bnr. 870, Marken (trafikkområde), i kraft 1979.

Virkning av planen
Reguleringsplanen vil legge rammene for gjennomføring av tiltak.

Reguleringsplanen vil legge rammene for gjennomføring av tiltak.

Informasjon og medvirkning
For nærmere informasjon kontakt OPUS Bergen AS, tlf. 55 21 41 50, faks 55 21 41 60, e-post post@opus.no, vanlig post:     

OPUS Bergen AS
Strandgaten 59
5004 Bergen    

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune – dette vil bli ivaretatt og samlet av OPUS Bergen AS. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt kommunen sammen med planforslaget.     

Frist for merknader er satt til 19.07.15.

Videre saksgang
Etter at merknadsfristen er ute vil selve planforslaget bli utarbeidet for deretter å bli sendt Bergen kommune for behandling.

Dersom kommunen finner at saken kan behandles som mindre endring ferdigbehandles planen administrativt uten videre behandling.

Dersom den derimot skal behandles som en endring vil planen, etter 1.gangs behandling, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn før videre politisk behandling. Det vil da være anledning til å fremsette merknader og evt. protester til planforslaget før videre politisk behandling.

Frist for merknader er satt tilHar du kommentarer til planvarselet, send en melding til oss her.Ledige stillinger

Alle stillinger