Hodlekve-Kalvavatni

I medhald av plan- og bygningslova §§ 12-1, 12-3 og 12-8, vert det varsla igangsetting av endring av reguleringsplan for del av gnr. 19, bnr 1, m.fl., Hodlekve - Kalvavatni, Sogndal kommune. 

Forslagsstillar
Forslagsstillar er Hodlekve Skisenter AS. OPUS Bergen AS er utførande konsulent for planlegginga.

Planområdet
Planområdet er avgrensa som vist på vedlagte kartutsnitt, og utgjer om lag 1154 daa, og grensar til uregulerte område, regulert skitrekk, regulert friluftsområde og friområde med etablert skitrekkanlegg.

Planstatus
Planområdet er regulert i reguleringsplanen Hodlekve-Stedjekammen (vedteken 25.10.07) og omfattar delar av denne planen, kor arealet er regulert til friluftsområde og friområde. 

Formål 
Formålet med planarbeidet er å endre trasé for skitrekk slik det var regulert i reguleringsplan for Kalvavatni, vedteken haust 2013. (Sjå vedlagt kartskisse). Traseen er tenkt flytta vestover i høve til regulert trasé. 

Eksisterande skitrekktrasé vil ikkje avvike frå gjeldande overordna reguleringsplan. 

Tiltaket er vurdert i høve til forskrift om konsekvensutgreiingar. Tiltaket er vurdert slik at det ikkje er konsekvensutreiingspliktig.

Informasjon, medverknad og merknader
For meir informasjon, kontakt Opus Bergen AS. Merknader som har verknad eller interesse for planarbeidet kan sendast 

OPUS Bergen AS
Strandgaten 59
5004 Bergen 

eller sendes på e-post til post@opus.no.  

Det er ikkje nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune – dette vil bli ivaretatt og samla av OPUS Bergen AS. Alle mottatte dokumenter, merknader og liknande blir sendt kommunen saman med planforslaget. 

Frist for merknader er satt tilHar du kommentarer til planvarselet, send en melding til oss her.Ledige stillinger

Alle stillinger