Hjalmar Brantings veg 8

14.01.16I medhold av plan og bygningslovens §§ 12-1, 12-3 og 12-8, varsles det igangsetting av arbeid med reguleringsplan for Gnr 22 Bnr 264 mfl, Hjalmar Brantings vei 8, Fyllingsdalen bydel, Bergen kommune. 

Forslagsstiller
Forslagsstiller er Hylkje Invest AS.
Opus Bergen AS er utførende konsulent for planleggingen.

Planområdet
Planområdet er avgrenset som vist i vedlagt kartutsnitt og er ca. 4,0 daa stort. I Kommuneplanens arealdel (planid. 60910000) er planområdet satt av til sentrumsformål. Planområdet er til dels regulert til bolig (planid. 11750500) og til dels uregulert i dag.

Formålet med reguleringsplanen
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for blanding av ulike sentrumsformål: bolig, kontor, forretning ev. tjenesteyting i en urban struktur.

Virkning av planen
Reguleringsplanen vil legge rammene for gjennomføringen av tiltakene.

Informasjon og medvirkning
For nærmere informasjon kontakt Opus Bergen AS, tlf. 55 21 41 50, faks 55 21 41 60, e-post post@opus.no, vanlig post:

OPUS Bergen AS
Strandgaten 59
5004 BERGEN

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune – dette vil bli ivaretatt og samlet av Opus Bergen AS. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt kommunen sammen med planforslaget.

Videre saksgang
Etter at merknadsfristen er ute vil planen utarbeides, før forslaget sendes til Bergen kommune for saksbehandling. Etter første gangs behandling i kommunen blir planen lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil da bli anledning til å komme med merknader og innsigelser mot planforslaget før videre politisk behandling.

Frist for merknader er satt til


Har du kommentarer til planvarselet, send en melding til oss her.Ledige stillinger

Alle stillinger