Hetleviksvegen

I medhold av plan og bygningslovens §§ 12-1 og 12-8, varsles det igangsetting av arbeid med reguleringsplan for Gnr 13 Bnr 504 m. fl, Hetleviksvegen i Hetlevik, Askøy kommune. 

Forslagsstiller
Forslagsstillere er Salomonsen VTT AS og Ronald Fosse.
Opus Bergen AS er utførende konsulent for planleggingen

Planområdet
Planområdet er avgrenset som vist i vedlagt kartutsnitt. Planområdet er ca. 4 daa stort og grenser til boliger og naust. Deler av planområdet består i dag av kontor, lager, parkering og naust, med tilhørende småbåtanlegg i sjø.

I kommuneplanens arealdel er området avsatt til nåværende boligbebyggelse og i gjeldende reguleringsplan «Regulering til bolig-, kontor- og naustformål på gnr.13 bnr 79, 486 m.fl.» (planid. 17-06) er deler av området regulert til kontor og deler av området regulert til naust, med privat småbåtanlegg i sjø.

Formålet med reguleringsplanen
Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for 6 boenheter med parkeringskjeller, naust, småbåtanlegg og tilkomst.

Planområdet er vurdert av Askøy kommune til ikke å kreve konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger for planer etter Plan- og Bygningsloven.

Virkning av planen
Reguleringsplanen vil legge rammene for gjennomføringen av tiltakene.

Informasjon og medvirkning
For nærmere informasjon kontakt OPUS Bergen AS, tlf. 55 21 41 50, faks 55 21 41 60, e-post post@opus.no, vanlig post:

Opus Bergen AS
Strandgaten 59
5004 Bergen

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Askøy kommune – dette vil bli ivaretatt og samlet av Opus Bergen AS. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt kommunen sammen med planforslaget.     

Videre saksgang
Etter at meldingsfristen er ute vil selve planforslaget bli utarbeidet for deretter å bli sendt til Askøy kommune for behandling.     

Etter 1. gangs behandling sendes planen på høring og legges ut til offentlig ettersyn før videre politisk behandling. Det vil da være anledning til å fremsette merknader til planforslaget før videre politisk behandling.

Frist for merknader er satt tilHar du kommentarer til planvarselet, send en melding til oss her.Ledige stillinger

Alle stillinger