Haukeland Gartneri

I medhold av plan og bygningslovens §§ 12-1, 12-8 og 12-14 varsles det mindre endring for plan 8100100 Ytrebygda – Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri og plan 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 

Forslagsstiller
Forslagsstiller er Svein Haukeland og Henning Haukeland.
Opus Bergen AS er utførende konsulent for planleggingen.  

Planområdet
Planområdet er om lag 19,8 daa, og er avgrenset som vist på kart.  

Planstatus
Området som søkes endret er i gjeldende plan regulert til bolig, fellesområde og friområde. Planområdet og tilgrensende områder er regulert i Haukeland Gartneri (Plannummer 8100100) og delvis i Bjørkhaugen boligområde (Plannummer 8100200).         
Plan 8100100 Ytrebygda – Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. Omtrentlig plangrense for mindre endring, nøyaktig plangrense som vedlegg. 

Plan 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde, Omtrentlig plangrense for mindre endring, nøyaktig plangrense som vedlegg.

Formålet med, og beskrivelse av, reguleringsendringen
Formålet med endringen er å endre utnyttelsesgraden fra % BRA inntil 20% til inntil 45 %, justere grensene mellom noen av tomtene og regulere gangvei til dagens situasjon. Antall boenheter vil fortsatt være som i gjeldende plan.

Endring av % BRA
Bestemmelsene i gjeldende planer gir en utnyttelse på % BRA inntil 20%. 

I plan 8100100 Ytrebygda – Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri har man brukt det gamle begrepet % TU, som tilsvarer % BRA: 

3.1 …Det tillates en utnyttelsesgrad TU på inntil 20%, jf. dog pkt. 3.3 

I plan 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde er det følgende bestemmelse: 

2.1.4 Det kan tillates en utnyttelsesgrad % BRA inntil 20% i felt B1-1, B2-1 og B2-2. 

I kommuneplanens arealdel åpnes det for en utnyttelse med % BRA inntil 60 % i området. En ønsker å endre utnyttelsen for å få en mer fornuftig utnyttelse av tomtene. Det åpnes ikke opp for flere boenheter enn i gjeldende planer. Gjennom denne mindre endringen ønsker en å endre bestemmelsene til % BRA inntil 45%. Utnyttelsesgraden må muligens differensieres for tomtene. 

Justering av tomtegrenser
En vil søke om å justere tomtegrensene innad i planområdet for å en bedre tomteinndeling og for å være i samsvar med fradeling som er gjort. Det blir ikke flere tomter enn i gjeldende plan og det endres ikke på antall boenheter.

Endring av gangvei
Gangvei som er regulert i Haukeland Gartneri (plannummer 8100100) er regulert inn i privat hage. Kommunen har ikke ønsket å ekspropriere dette arealet og gangveien er etablert utenfor hage. Derfor vil man regulere gangvei utenfor hagen og slik den ligger i dag. Denne endringen vil medføre en forskyving av grensene mellom arealformål, men arealformålene endres ikke. 

Informasjon og medvirkning
Den mindre endringen blir kun varslet gjennom dette varselbrevet. Det er også mulig å laste ned varselet fra denne siden. Her vil en også kunne laste ned notat fra oppstartsmøtet med kommunen.  

Dersom du har merknader til mindre endring av reguleringsplanene, kan disse sendes til:

Opus Bergen AS
Strandgaten 59
5004 Bergen  

eller sendes elektronisk gjennom denne siden eller på e-post post@opus.no.   

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune – dette vil bli ivaretatt og samlet av Opus Bergen AS. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt kommunen sammen med planforslaget.  

Frist for merknader er satt tilHar du kommentarer til planvarselet, send en melding til oss her.Ledige stillinger

Alle stillinger