Haukeland Gartneri

I medhold av plan og bygningslovens §12-14 sendes med dette mindre endring for plan 8100100 Ytrebygda – Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri og plan 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde, til uttale.

Det ble varslet oppstart av mindre endring ved brev datert 03.11.2014. Kommunen har nå bedt om at plankart og planbestemmelser blir sendt til uttale til naboer, festere og berørte myndigheter.

Med mindre endring av reguleringsplan menes endringer som ikke har nevneverdig betydning for noen berørte parter eller interesser. Endringer av slik art innebærer at behandlingen i kommunen kan gjøres på en enklere måtte enn ved en full reguleringsendring. 

Forslagsstiller
Forslagsstiller er Svein Haukeland og Henning Haukeland.
Opus Bergen AS er utførende konsulent for planleggingen.

Planstatus
Området som søkes endret er i gjeldende plan regulert til bolig, fellesområde og friområde. Planområdet og tilgrensende områder er regulert i Haukeland Gartneri (Plannummer 8100100) og delvis i Bjørkhaugen boligområde (Plannummer 8100200).

Formålet med, og beskrivelse av, reguleringsendringen
Formålet med endringen er å endre utnyttelsesgraden fra % BRA inntil 20% til % BRA inntil 45%, justere grensene mellom noen av tomtene og regulere gangvei til dagens situasjon. Antall boenheter og byggehøyder vil fortsatt være som i gjeldende plan. 

Endring av % BRA
Bestemmelsene i gjeldende planer gir en utnyttelse på % BRA inntil 20%.

I kommuneplanens arealdel åpnes det for en utnyttelse med % BRA inntil 60 % i området. En ønsker å endre utnyttelsen differensiert mellom % BRA 35% og 45%. Dette fremgår av plankart og reviderte bestemmelser vedlagt. Det er viktig å presisere at boenheter og byggehøyder ikke endres.

Justering av tomtegrenser
En vil søke om å justere tomtegrensene innad i planområdet for å en bedre tomteinndeling og for å være i samsvar med fradeling som er gjort. Dette gjelder grensene mellom tomt 9 og 10, 10 og 11, 11 og 12, samt mellom tomt 5 og 6. Det blir ikke flere tomter enn i gjeldende plan og det endres ikke på antall boenheter.

Justering av gangvei
Gangvei som er regulert i Haukeland Gartneri (plannummer 8100100) er regulert inn i privat hage. Kommunen har ikke ønsket å ekspropriere dette arealet og gangveien er etablert utenfor hage. Derfor vil man regulere gangvei utenfor hagen og slik den ligger i dag. Denne endringen vil medføre en forskyving av grensene mellom arealformål, men arealformålene bolig, gangvei og friområde opprettholdes.

Informasjon og medvirkning:
For nærmere informasjon kontakt OPUS Bergen AS, tlf. 55 21 41 50, faks 55 21 41 60, e-post post@opus.no, vanlig post:     

OPUS Bergen AS
Strandgaten 59
5004 Bergen    

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune – dette vil bli ivaretatt og samlet av OPUS Bergen AS. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt kommunen sammen med planforslaget.     

Frist for merknader er satt til 28.05.15.      

Videre saksgang: Etter at meldingsfristen er ute vil selve planforslaget bli utarbeidet for deretter å bli sendt til Bergen kommune for behandling.     

Etter 1. gangs behandling sendes planen på høring og legges ut til offentlig ettersyn før videre politisk behandling. Det vil da være anledning til å fremsette merknader til planforslaget før videre politisk behandling.  

Frist for merknader er satt tilHar du kommentarer til planvarselet, send en melding til oss her.Ledige stillinger

Alle stillinger