Harafjellet

I henhold til Plan og bygningsloven §12-8 kunngjøres herved varsel om oppstart/gjenopptaking av planarbeid for privat detaljregulering for Harafjellet, gnr. 139 bnr. 152, m.fl., i Laksevåg bydel, Bergen kommune.

MELDING OM GJENOPPTAKING AV PRIVAT PLANARBEID:

I henhold til Plan og bygningsloven §12-8 kunngjøres herved varsel om igangsetting/gjenopptaking av privat detaljregulering for Harafjellet, gnr. 139 bnr. 152, m.fl., i Laksevåg bydel, Bergen kommune.

Planen ble sist varslet i 2006. Statens vegvesen stanset pågående planarbeid med innsigelse i forbindelse med Sotrasambandet. Denne innsigelsen er nå trukket og planarbeidet gjenopptas.

Med privat reguleringsplan menes
Privat reguleringsplan etter Plan og bygningslovens kapittel 12, der privat grunneier, tiltakshaver (utbygger) m.fl. tar initiativ til og deretter utarbeider planforslag. Forslag til plan blir sendt til kommunen, som deretter tar over ansvaret for saksbehandlingen med innhenting av merknader til planen og eventuelt krever endringer i planen før den blir lagt fram for vedtak i kommunestyret.

Forslagsstiller
Forslagsstiller er Constructa Entrepenør.
Opus Bergen AS er utførende konsulent for planleggingen.

Planområdet
Planområdet er avgrenset som vist på kartutsnittet, og utgjør ca. 94 daa. Planområdet har spredt bebyggelse i nord, øst, og sentralt i området mens øvrige deler er ubebygget og grønt. Sotravegen går i tunnel gjennom Harafjellet like sør for plangrensen. I øst grenser planområdet til boligene i Godviksvingene. I nord og nordvest grenser planområdet til boliger og industri. Søndre del av planområdet grenser til grøntområde. 

Planstatus
Planområdet utgjør nordre halvdel av område B37 i kommuneplanens arealdel (KPA) 2010-2021.  Området er avsatt til boligbebyggelse. Planområdet berøres av flere planer knyttet til samferdsel, bl.a. kommunedelplan (KDP) Fastlandssamband Sotra – Bergen, Laksevåg (2012), og Sambandet Sotra – Bergen, fra Fjell kommunegrense til Storavatnet (2016). Helt i sør og sørøst grenser til planområdet til igangsatt områderegulering Laksevåg. gnr 123 bnr 271 m.fl., rv 555 Storavatnet, ny kollektivterminal og grønnstruktur, startet i januar 2017. Planområdet er for øvrig uregulert.

Formålet med planen:
Formålet med planen er er å regulere til boligformål. Framtidig flystøy problematikk vil håndteres gjennom detaljplanlegging og plassering av planlagt bebyggelse.

Virkning av planen:

Reguleringsplanen vil legge rammene for gjennomføring av tiltak.

Informasjon og medvirkning:
For nærmere informasjon kontakt Opus Bergen AS, tlf. 55 21 41 50 eller e-post: post@opus.no.

Innspill til oppstartsmeldingen:
Innspill som har virkning eller interesse for planarbeidet kan sendes til Opus Bergen AS per brev eller e-post, eller via vår nettside. Her finner en også varseldokumenter og notat fra oppstartsmøtet med Bergen kommune legges ut.

OPUS Bergen AS
Strandgaten 59
5004 Bergen

E-post: post@opus.no

Nett: www.opus.no, via fanen «Planvarsel»

Vi ber om at det i innspillet blir referert til prosjektnummer P16072.

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune – dette ivaretas av Opus Bergen AS. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt kommunen sammen med planforslaget.

Frist for innspill er satt til 15.08.2017.

Videre saksgang:
Neste steg i planprosessen er å ferdigstille forslag til reguleringsplan. Etter første gangs behandling i kommunen legges planen ut til offentlig ettersyn. Det vil da være mulig å komme med merknad til planforslaget før videre politisk behandling.

 

Frist for merknader er satt tilHar du kommentarer til planvarselet, send en melding til oss her.Ledige stillinger

Alle stillinger