Gunnlafjellet

I medhold av plan og bygningslovens §§ 12-1, 12-8 og 12-14 blir det med dette varslet om at det skal settes i gang arbeid med endring av reguleringsplan for Gunnlafjellet, Gnr 10 Bnr 445 m.fl., Askøy kommune.

Forslagsstiller
Forslagsstiller er Askøy Tomteselskap AS.
OPUS Bergen AS er utførende konsulent for planleggingen. 

Planområdet
I kommuneplanens arealdel 2012 – 2023 er planområdet avsatt til boligformål. 

I gjeldende reguleringsplan (reguleringsplan 357 Gunnlafjellet) er planområdet regulert til veg, friluftsområde, felles lek og bolig. 

Planområdet er avgrenset som vist på kartutsnittet nedenfor, og planområdet er ca. 60 daa. 

Formålet med reguleringsendring
Formålet med reguleringsendringen er å justere detaljer for boligtomtene for å sikre terrengtilpassing og sammenheng mellom tomtene. 

Virkning av planen:
Reguleringsplanen vil legge rammene for gjennomføringen av tiltakene.

Informasjon og medvirkning:
For nærmere informasjon kontakt OPUS Bergen AS, tlf. 55 21 41 50, faks 55 21 41 60, e-post post@opus.no.     

OPUS Bergen AS Strandgaten 59 5004 Bergen   

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Askøy kommune – dette vil bli ivaretatt og samlet av OPUS Bergen AS. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt kommunen sammen med planforslaget.    

Frist for merknader er satt til 01.04.15.     

Videre saksgang:
Etter at meldingsfristen er ute vil selve planforslaget bli utarbeidet for deretter å bli sendt til Askøy kommune for behandling.    

Etter 1. gangs behandling sendes planen på høring og legges ut til offentlig ettersyn før videre politisk behandling. Det vil da være anledning til å fremsette merknader til planforslaget før videre politisk behandling.   

Frist for merknader er satt tilHar du kommentarer til planvarselet, send en melding til oss her.Ledige stillinger

Alle stillinger