Gunnlafjellet

I medhold av plan og bygningslovens §§ 12-1, 12-8 og 12-14 blir det med dette varslet om at det skal settes i gang arbeid med endring av Plan 357, reguleringsplan for Gunnlafjellet, Gnr 10 Bnr 445 m.fl., Askøy kommune.

Forslagsstiller
Forslagsstiller er Askøy Tomteselskap AS.
Opus Bergen AS er utførende konsulent for planleggingen.

Planområdet
Planområdene for endring er vist i vedlagte kartillustrasjoner. Vedlegg 1 viser hvor endringene er lokalisert i gjeldende reguleringsplan 357 og vedlegg 2 og 3 inneholder utklipp fra de to endringsområdene fra reguleringsplanen.

Planstatus
I gjeldende reguleringsplan er områdene som endres til snuhammer satt av til friluftsformål.  

Formålet med reguleringsendring
Formålet med reguleringsendringen er å utvide 2 snuhamre for å gi tilstrekkelig areal til å snu med BiR sine lastebiler ved tømming av bosskonteinerne. I forbindelse med byggesak og utarbeidelse av Renovasjonsteknisk plan kom det innspill fra BiR om at snuhamre må være større fordi BiR sine hentebiler er blitt større. Snuhamre må derfor være utført som L-snuhammer og ta høyde for biler med 11 meters lengde. Dette er mulig på to av renovasjonspunktene (se vedlegg 2). Her utvides snuhammerne litt inn i friluftsformålet for å få tilstrekkelig lengde.

Virkning av planen
Endring av reguleringsplan 357 vil legge rammene for gjennomføringen av tiltakene.

Innspill til oppstartsmeldingen
Innspill som har virkning eller interesse for planarbeidet kan sendes:

Opus Bergen AS
Strandgaten 59
5004 Bergen

eller sendes elektronisk gjennom www.opus.no. 

Det er ikke nødvendig å sende kopi av innspill til Askøy kommune – dette vil bli ivaretatt og samlet av OPUS Bergen AS. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt kommunen sammen med planforslaget.

Videre saksgang
Etter at meldingsfristen er ute vil planforslag for planområdet bli utarbeidet for deretter å bli sendt Askøy kommune for saksbehandling.

Dersom det ikke kommer vesentlige innspill, vil endringen kunne behandles som en mindre reguleringsendring etter pbl § 12-14, som kan sluttbehandles administrativt i kommunen. Ved vesentlige merknader vil planendringen sluttbehandles politisk.

Frist for merknader er satt tilHar du kommentarer til planvarselet, send en melding til oss her.Ledige stillinger

Alle stillinger