Godvik

I medhold av plan og bygningsloven §12-8 varsles det med dette igangsetting av privat reguleringsarbeid for Laksevåg, bnr. 139 bnr. 198 m. fl., Godvik, Bergen kommune. 

Forslagsstiller
Forslagsstiller er Block Watne AS. Opus Bergen AS er utførende konsulent for planleggingen. 

Planområdet
Planområdet er avgrenset som vist i vedlagt kartutsnitt, og planområdet er på ca. 87 daa. Planområdet avgrenses av Fv. 197 Godviksvingene i vest, en bratt bergknaus i øst, boligbebyggelse i nord og barskog i sør.

Planstatus
Planområdet er i Kommuneplanens arealdel 2010-2021 satt av til formålet bebyggelse og anlegg. Området ligger like vest for boligområde B37.
I eksisterende reguleringsplan Laksevåg RV 555 med avkjørsler (1970) planID 40530000 er planområdet regulert til industriformål. Det er ikke oppgitt utnyttelsesgrad eller knyttet reguleringsbestemmelser til arealet.

Formålet med planen:
Planarbeidet innebærer en endring av gjeldende reguleringsplan, med endring fra industriformål til kombinert kombinerte arealformål med bolig og næring. Forslagsstiller ønsker fortrinnsvis å bygge rekkehus sør i planområdet (139/151). På den andre tomten (139/198) foreslås det et fleksibelt næringsområde med industri, lager, kontor og tjenesteyting med tilknyttede virksomheter. Handel er ikke aktuelt.
Bergen kommune har vurdert at tiltaket ikke er konsekvensutredningspliktig i henhold til Forskrift om konsekvensutredninger.

Virkning av planen:
Reguleringsplanen vil legge rammene for gjennomføringen av tiltakene.

Merknader til oppstartsmeldingen:
Merknader som har virkning eller interesse for planarbeidet kan sendes

Opus Bergen AS
Strandgaten 59
5004 Bergen

eller sendes elektronisk gjennom www.opus.no via linken ”Planvarsel”. Her ligger også notat frå oppstartsmøtet med Bergen kommune.

Vi ber om at det i merknaden blir referert til prosjektnummer P15034

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune – dette vil ivaretas av Opus Bergen AS. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt kommunen sammen med planforslaget.

Videre saksgang:
Neste steg i planprosessen er å ferdigstille forslag til reguleringsplan. Etter første gangs behandling i kommunen legges planen ut til offentlig ettersyn. Det vil da være mulig å komme med merknad til planforslaget før videre politisk behandling.

Frist for merknader er satt tilHar du kommentarer til planvarselet, send en melding til oss her.Ledige stillinger

Alle stillinger