Geilohovda

I medhold av plan og bygningslovens §§ 12-1, 12-3, og 12-8, blir det med dette varslet om at det skal settes i gang privat planarbeid for detaljregulering av gnr 64 bnr 735 m.fl., Geilo, Hol kommune.

Forslagsstiller
Forslagsstiller er Timrehaugveien 2 AS. OPUS Bergen AS er utførende plankonsulent. 

Planområdet
Planområdet er avgrenset som vist på kartutsnittet nedenfor og utgjør ca. 6,5 daa.

Planstatus
Tomten ligger innenfor område avsatt som alpin- og aktivitetsområde i kommunedelplanen for Geilo. 

Tomten er regulert i reguleringsplan for Geilohovda og er markert som H/T8: område for appartement/motell/hytteanlegg, fritidsbebyggelse. 

Formål
Formålet med planarbeidet er å detaljregulere H/T8 gnr 64 bnr 735 i samsvar med plankrav i gjeldende reguleringsplan for Geilohovda § 2.1. Formålet foreslås endret fra kombinertformål appartement/motell/hytteanlegg/fritidsbebyggelse til fritidsformål tilrettelagt for utleie i tråd med prinsippsakene K 5/14 og K 29/14. 

Forslagsstiller vil i planarbeidet utrede muligheten for å øke bygningsvolum og mønehøyde. Dette er begrunnet med at tomten er bratt med stor høydeforskjell fra adkomstvegen og at eiendommen ligger inntil Dr. Holms hotell.

Virkning av planen:
Reguleringsplanen vil legge rammene for gjennomføringen av tiltakene.

Informasjon og medvirkning:
For nærmere informasjon kontakt OPUS Bergen AS, tlf. 55 21 41 50, faks 55 21 41 60, e-post post@opus.no, vanlig post:     

OPUS Bergen AS
Strandgaten 59
5004 Bergen   

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Askøy kommune – dette vil bli ivaretatt og samlet av OPUS Bergen AS. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt kommunen sammen med planforslaget.    

Frist for merknader er satt til 10.05.15.     

Videre saksgang: Etter at meldingsfristen er ute vil selve planforslaget bli utarbeidet for deretter å bli sendt til Hol kommune for behandling.    

Etter 1. gangs behandling sendes planen på høring og legges ut til offentlig ettersyn før videre politisk behandling. Det vil da være anledning til å fremsette merknader til planforslaget før videre politisk behandling.  

Frist for merknader er satt tilHar du kommentarer til planvarselet, send en melding til oss her.Ledige stillinger

Alle stillinger