Gamleneset/Hopsneset

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1 og 12-8 varsles igangsetting av privat reguleringsarbeid for gnr 41 bnr 1216 m.fl., Gamleneset/Hopsneset, Fana bydel, Bergen kommune.

Forslagsstiller
Forslagsstiller er Finn Engelsen jr. og Petra Engelsen.
OPUS Bergen AS er utførende konsulent for planleggingen.

Planområdet
Planområdet ligger i Fana bydel. Planområdet er avgrenset som vist på kartutsnittet nedenfor og er på ca. 23,7 daa. Planområdet inkluderer eiendommene 41/1215, 41/1216, 41/1217 og 41/919 m. fl, samt deler av Hopsnesvegen. Eiendommene ligger i et etablert boligområde. 

Planstatus
I gjeldende kommuneplan er planområdet satt av til bebyggelse og anlegg og friområde. Planområdet er i hovedsak regulert til boligformål og anlegg i gjeldende reguleringsplan (planid 7040000).

Formålet med reguleringsplanen
Formålet med reguleringsplanen er å fortette et eksisterende boligområde, og legge til rette for flere boenheter i form av enebolig/tomannsbolig.

Virkning av planen
Reguleringsplanen vil legge rammene for gjennomføring av tiltak.

Informasjon og medvirkning
For nærmere informasjon kontakt OPUS Bergen AS, tlf. 55 21 41 50, faks 55 21 41 60, e-post post@opus.no, vanlig post:     

OPUS Bergen AS
Strandgaten 59
5004 Bergen    

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune – dette vil bli ivaretatt og samlet av OPUS Bergen AS. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt kommunen sammen med planforslaget.     

Frist for merknader er satt til 28.06.15.      

Videre saksgang
Etter at meldingsfristen er ute vil selve planforslaget bli utarbeidet for deretter å bli sendt til Bergen kommune for behandling.     

Etter 1. gangs behandling sendes planen på høring og legges ut til offentlig ettersyn før videre politisk behandling. Det vil da være anledning til å fremsette merknader til planforslaget før videre politisk behandling.  

Frist for merknader er satt tilHar du kommentarer til planvarselet, send en melding til oss her.Ledige stillinger

Alle stillinger