Gamlehaugvegen 20

I medhold av plan og bygningslovens §§ 12-1, 12-3 og 12-8 blir det med dette varslet om at det skal settes i gang arbeid med reguleringsplan/detaljregulering for Gnr 15 Bnr 13 m.fl., Gamlehaugvegen 20, Fana bydel, Bergen kommune.

Forslagsstiller
Forslagsstiller er Gamlehaugvegen 20 AS.
OPUS Bergen AS er utførende konsulent for planleggingen. 

Planområdet
Planområdet er uregulert, og er i gjeldende kommuneplan (KDP 2010-2021, plannr. 60910000) avsatt til bebyggelse og anlegg.
I gjeldende kommunedelplan, Ny-Paradis, Hop, Nesttun, Nesttun vest, plannr. 15700000, er området avsatt til blandet formål bolig/næring. 
Planområdet er avgrenset som vist på kartutsnittet nedenfor, og planområdet er ca. 7,4 daa. 
Planområdet grenser til sjø i vest, Gamlehaugen i sør, LNF og nøst i nord og veiarealer i øst.

Formålet med reguleringsplanen
Formålet med planen er å tilrettelegge for etablering av kontorlokaler og parkeringsanlegg under hageanlegget i strandsonen til Nordåsvannet. Den historiske hagen skal reetableres på dekke over nybygg. Kulturminner, adkomst og trafikk vil være vesentlig i planleggingen. 

Virkning av planen
Reguleringsplanen vil legge rammene for gjennomføringen av tiltakene.

Informasjon, medvirkning og merknader
For mer informasjon, kontakt Opus Bergen AS. Merknader som har virkning eller interesse for planarbeidet kan sendes  

OPUS Bergen AS
Strandgaten 59
5004 Bergen 

eller sendes på e-post til post@opus.no.   

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune – dette vil bli ivaretatt og samlet av OPUS Bergen AS. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt kommunen sammen med planforslaget.

Frist for merknader er satt tilHar du kommentarer til planvarselet, send en melding til oss her.Ledige stillinger

Alle stillinger