Feråsen

I medhold av plan og bygningsloven §12-8 varsles det med dette igangsetting av privat reguleringsarbeid for Feråsen boliger gnr 39 bnr 2 m.fl., Ytrebygda bydel, Bergen kommune.

Forslagsstiller
Forslagsstiller er Block Watne AS. OPUS Bergen AS er utførende konsulent for planleggingen.

Planområdet
Planområdet er avgrenset som vist på kartutsnittet nedenfor, og utgjør ca. 43 daa. Planområdet omfatter planID 7520000 av 1990 og grenser til planID  64730000, som er en reguleringsplan under arbeid. Deler av vegene Saksarhaugen, Feråsen, Feråslia og Feråsvegen samt gang- og sykkelvei til bybanestopp inngår i planområdet.  

Planstatus
Planområdet er i Kommuneplanens arealdel (KPA) 2010-2021 satt av til bebyggelse og anlegg og grønnstruktur. I reguleringsplanID 7520000 Ytrebygda. Søreide/Søvik/Steinsvik, planområde 5A, felt IX, vedtatt i 1990,er planområdet hovedsakelig regulert til bolig, offentlig friområde, kjørevei, felles avkjørsel, felles lekeareal, felles gangareal, annen veigrunn og turvei. Mindre deler er regulert til kommunalteknisk virksomhet og offentlige bygninger.  

Formålet med planen
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for blandet konsentrert boligbebyggelse med tilhørende tilkomst, parkering og uteoppholdsarealer.  Endelig typologi og utnyttelse avgjøres som del av planprosessen. Eksisterende gangvegforbindelse mellom Feråslia og Petedalsheia inngår i planforslaget og skal sikres videreført i ny reguleringsplan. 
Bergen kommune har vurdert at tiltaket ikke er konsekvensutredningspliktig i henhold til Forskrift om konsekvensutredninger.

Virkninger av planen
Planforslaget er i tråd med KPA, og erstatter gjeldende reguleringsplan fra 1990. 

Merknader til oppstartsvarselet
Merknader som har virkning eller interesse for planarbeidet kan sendes til Opus Bergen AS per brev eller e-post.

Opus Bergen AS
Strandgaten 59
5004 Bergen

e-post: post@opus.no

eller elektronisk gjennom www.opus.no via fanen «Planvarsel». Her ligger også notat fra oppstartsmøte med Bergen kommune.

 Vi ber om at det i merknaden blir referert til prosjektnummer P150751

Det er ikke nødvendig å sende kopi av innspill til Bergen kommune – dette vil ivaretas av OPUS Bergen AS. Alle mottatte dokumenter, innspill og lignende blir sendt til kommunen sammen med planforslaget.

Videre saksgang
Neste steg i planprosessen er å ferdigstille forslag til reguleringsplan. Etter første gangs behandling i kommunen legges planen ut til offentlig ettersyn. Det vil da være mulig å komme med merknad til planforslaget før videre politisk behandling.

Frist for merknader er satt til


Har du kommentarer til planvarselet, send en melding til oss her.Ledige stillinger

Alle stillinger