Feråsen - utvidet plangrense

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-1, 12-3, 12-8, og 12-14, varsles utvidet plangrense for arbeid med detaljreguleringsplan 65410000, Ytrebygda. Gnr 39 bnr 2 m.fl., Feråsen, Bergen kommune.

Forslagsstiller
Forslagsstiller er Block Watne Bergen. OPUS Bergen AS er utførende konsulent for planleggingen.

Planområdet
Planområdet ligger på i Feråsen i Ytrebygda bydel. Det ble varslet oppstart av privat planarbeid for reguleringsplanen i oktober 2016. Gjennom planprosessen har det vært dialog med Statens vegvesen og Bergen kommune ved plan og myndighetsavdelingen som er fagansvarlig for de kommunale vegnettet. Basert på denne dialogen utvides nå planområdet, slik at en i reguleringsplanen kan vurdere – og regulere forbedringer på det tilliggende vegnettet. Hovedendringene dette medfører for reguleringsplanen er utvidelse av planområdet som omfatter kryssområdet ved Sandslivegen/ Saksarhaugen, samt strekningen Saksarhaugen mellom krysset og Feråsen.

Intensjonen med utvidelsen er å:

 • Sikre bedre trafikkflyten på Sandslivegen.
 • Regulere venstresvingefelt i Sandslivegen
 • Regulere en forbedret situasjon for myke trafikanter langs Saksarhaugen.
 • Tilrettelegge i planen for myke trafikanter gjennom området mot bybanestopp og kollektivtilbud

Formålet med utvidelse

Utvidelsesområde 1:

Formålet med utvidelsen er å vurdere mulighetene for utbedring av i krysset Sandslivegen/Saksarhaugen og Saksarhaugen veien. Sandslivegen/Saksarhaugen er hovedkrysset til det aktuelle utbyggingsområdet.  Saksarhaugen veien er vurdert som hovdeadkomstvei til planlagt utbygging.

Krysset og vei ligger i dag i hovedsak på eiendom 38/651, 37/450 men det tas i dette planområdet med et utvidet område for å kunne vurdere gode vegløsninger. 

 Utvidelsesområde 2:

T.o.m. gnr 39 bnr 229 – øst for området. Intensjonen med utvidelsen er å få sammenhengende boligstruktur og bedre løsning for både uteoppholdsarealer og adkomst i område. Formålet med utvidelsen er bedre tilpasning av ny bebyggelse

Utvidelsesområde 3:

Arealer ved eksisterende sti/ gangforbindelse ved Peterdalsheia – sør for området. Intensjonen med utvidelsen er å tilrettelegge for myke trafikanter gjennom området mot bybanestopp og øvrig kollektivtilbud. Eksisterende sti i dag er koblet til den private delen av Petedalsheia. For å kunne vurdere gode løsninger og tilrettelegge for allmenheten utvides planområdet til den kommunale delen av Petedalsheia. Dette gir mulighet til å vurdere etablering av sammenhengende gang- og sykkelforbindelse mellom Feråsen og Petedalsheia

Planområdet er nå på ca. 59,9 dekar.

Planstatus
Planområdet er i Kommuneplanens arealdel (KPA) 2010-2021 satt av til bebyggelse og anlegg og grønnstruktur. I reguleringsplanID 7520000 Ytrebygda. Søreide/Søvik/Steinsvik, planområde 5A, felt IX, vedtatt i 1990, er planområdet hovedsakelig regulert til bolig, offentlig friområde, kjørevei, felles avkjørsel, felles lekeareal, felles gangareal, annen veigrunn og turvei. Mindre deler er regulert til kommunalteknisk virksomhet og offentlige bygninger

 Utvidelsesområde 1 berører følgende planer:

 • Gjeldende mindre reguleringsendring, Arealplan-ID 6580004. Gjelder ulike vegformål nord for Sandsliveg-krysset
 • Gjeldende eldre reguleringsplan, Arealplan-ID 6550000. Gjelder regulering for Sandslivegen.
 • Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan, Arealplan-ID 6565100. Gjelder boligområdet aust for Sandsliveg-krysset.
 • Gjeldende eldre reguleringsplan, Arealplan-ID 6560000. Gjelder boligområde søraust for Sandsliveg-krysset
 • Gjeldende mindre reguleringsendring, Arealplan-ID 6875001. Gjelder boligområdet sør for Sandsliveg-krysset.
 • Gjeldende eldre reguleringsplan, Arealplan-ID 6580000. Gjelder boligområdet nord for krysset.
 • Gjeldende eldre reguleringsplan, Arealplan-ID 6870000. Gjelder boligområdet vest for Sandsliveg-krysset.

Utvidelsesområde 2 påvirker ikke ytterligere planer.

Utvidelsesområde 3 berører følgende planer:

 • Gjeldende bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan, Arealplan-ID 6565300. Gjelder bebyggelsen vest for utvidelsen.
 • Gjeldende bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan, Arealplan-ID 6565200. Gjelder bebyggelsen søraust for utvidelsen.
 • Gjeldende eldre reguleringsplan, Arealplan-ID 6560000. Gjelder større bebyggelse vest og sør for utvidelsen.

Invitasjon til medvirkning
Varselbrevet sendes offentlige instanser, naboer og andre som berøres av en utvidelse av plangrensen. Varselet kan også ses på nettsiden vår, www.opus.no.

For nærmere informasjon kontakt OPUS Bergen AS, tlf. 55214150, e-post post@opus.no

Merknader til oppstartsvarselet
Merknader som har virkning eller interesse for planarbeidet og som gjelder utvidet plangrense, kan sendes

Opus Bergen AS
Strandgaten 59
5004 Bergen

eller sendes elektronisk på e-post: post@opus.no

Det er ikke nødvendig å sende kopi av innspill til Bergen kommune – dette vil ivaretas av OPUS Bergen AS. Alle mottatte dokumenter, innspill og lignende blir sendt til kommunen sammen med planforslaget.

Videre saksgang
Neste steg i planprosessen er å ferdigstille forslag til reguleringsplan. Forslag til reguleringsplan behandles av planetaten ved Bymiljøetaten før den blir lagt ut til offentlig ettersyn. Justert planforslag etter høringsprosess tas opp til 2. gangs behandling hos planetaten, før den legges frem politisk av byrådsavdelingen for Byrådet, deretter Komité for miljø og byutvikling, før den tilslutt stadfestes av Bystyret.

Frist for merknader er satt tilHar du kommentarer til planvarselet, send en melding til oss her.Ledige stillinger

Alle stillinger