Feråsen - utvidet plangrense

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-1, 12-3, 12-8, og 12-14, varsles utvidet plangrense for arbeid med detaljreguleringsplan 65410000, YTREBYGDA. GNR 39 BNR 2 M.FL., FERÅSEN.

Med privat reguleringsplan skal en forstå:

Privat reguleringsplan etter Plan og bygningslovens kapittel 12, der privat grunneier, tiltakshaver (utbygger) m. fl. tar initiativ til og deretter utarbeider planforslag. Forslag til plan blir sendt til kommunen, som deretter tar over ansvaret for saksbehandlingen med innhenting av merknader til planen og eventuelt krever endringer i planen før den blir lagt fram for vedtak i kommunestyret.

Forslagsstiller

Forslagsstiller er Block Watne Bergen.
OPUS Bergen AS er utførende konsulent for planleggingen.

Planområdet

Planområdet ligger på i Feråsen i Ytrebygda bydel. Det ble varslet oppstart av privat planarbeid for reguleringsplanen i oktober 2016. Gjennom planprosessen har forslagstiller ervervet eiendom (39/171) som gir mulighet til en effektiv tilkomst til overordet vegnett. Plangrensen er definert etter innspill/krav fra Statens vegvesen. Omfanget av plangrensen åpner for at en i reguleringsplanen kan vurdere – og regulere forbedringer på det tilliggende vegnettet. Plangrensen kan reduseres i løpet av planprosessen.
Intensjonen med utvidelsen er å:
- Sikre en god trafikksituasjon og hensynta myke trafikanter fra planområdet til krysset Feråsen/Steinsvikvegen.
- Regulere med utvidet boligområde Gnr/bnr 39/171.
- Gi mulighet til å vurdere hovedtilkomst til nytt boligområde fra Steinsvikvegen

Planstatus

Planområdet er i Kommuneplanens arealdel (KPA) 2010-2021) er i hovedsak satt av til bebyggelse og anlegg og grønnstruktur. I reguleringsplan-ID 7520000 Ytrebygda. Søreide/Søvik/Steinsvik, planområde 5A, felt IX, vedtatt i 1990, er planområdet hovedsakelig regulert til bolig, offentlig friområde, kjørevei, felles avkjørsel, felles lekeareal, felles gangareal, annen veigrunn og turvei. Mindre deler er regulert til kommunalteknisk virksomhet og offentlige bygninger. 

Utvidelsesområdene for berører:
- Gjeldende reguleringsplan, Arealplan-ID 64730000.
- Gjeldende eldre reguleringsplan, Arealplan-ID 8120000
- Gjeldende eldre reguleringsplan, Arealplan-ID 6540000
- Gjeldende eldre reguleringsplan, Arealplan-ID 7520000.
- KPA 2010-2021
Planområdet er nå på ca. 71,6 dekar.

Invitasjon til medvirkning
Varselbrevet sendes offentlige instanser, naboer og andre som berøres av en utvidelse av plangrensen. Varselet kan også ses på nettsiden vår, www.opus.no.

For nærmere informasjon kontakt OPUS Bergen AS, tlf. 55214150, e-post post@opus.no

Merknader til oppstartsvarselet
Merknader som har virkning eller interesse for planarbeidet og som gjelder utvidet plangrense, kan sendes

Opus Bergen AS
Strandgaten 59
5004 Bergen

eller sendes elektronisk på e-post: post@opus.no

Det er ikke nødvendig å sende kopi av innspill til Bergen kommune – dette vil ivaretas av OPUS Bergen AS. Alle mottatte dokumenter, innspill og lignende blir sendt til kommunen sammen med planforslaget.

Frist for innspill er satt til 25.10.2018.

Videre saksgang

Neste steg i planprosessen er å ferdigstille forslag til reguleringsplan. Forslag til reguleringsplan behandles av planetaten ved Bymiljøetaten før den blir lagt ut til offentlig ettersyn. Justert planforslag etter høringsprosess tas opp til 2. gangs behandling hos
planetaten, før den legges frem politisk av byrådsavdelingen for Byrådet, deretter Komité for miljø og byutvikling, før den tilslutt stadfestes av Bystyret.

Frist for merknader er satt tilHar du kommentarer til planvarselet, send en melding til oss her.Ledige stillinger

Alle stillinger