Espehaugen

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-1, 12-3, 12-8, og 12-14, varsles utvidet plangrense for arbeid med detaljreguleringsplan for gnr 107 bnr 141, gnr. 107 bnr. 525, m. fl., Espehaugen næringspark, Ytrebygda bydel, Bergen kommune. 

Forslagsstiller
Forslagsstiller er Bergen Tomteselskap AS. OPUS Bergen AS er utførende konsulent for planleggingen.

Planområdet
Planområdet ligger på Espeland i Ytrebygda bydel. Det ble sendt ut begrenset varsel for utvidelse 18.07.13 og 29.11.13. Gjennom planprosessen har det i ettertid kommet innspill om en ytterligere utvidelse. Planområdet er nå på ca. 136 dekar. Det varsles derfor herved til naboer, berørte parter og offentlige institusjoner. Ny planavgrensning er vist på kartutsnittet nedenfor. 

Planstatus
I både gjeldende kommuneplan (2010-2021) er planområdet satt av til byggeområde og friområde. Planområdet er regulert i reguleringsplan med planid 9000000 (1993) til formålene industri og friområde. Den østligste delen av utvidelsesområdet er uregulert. 

Kommunedelplan for Birkeland, Liland, Ådland og Espeland er under utarbeidelse og planen var på høring høsten 2014. Denne er ikke vedtatt, men den legger føringer for dette planarbeidet. 

Formålet med utvidet plangrense
Utvidelsen gjelder gnr 107, bnr 2, 160 og 540.

Formålet med utvidelsen er å regulere offentlig vei til privat vei, samt å sikre gangforbindelse mellom Espehaugen og Espedalen. 

Etter høring av planen er det kommet et ønske fra Trafikketaten at man regulerer den offentlig veien, fra krysset hvor hovedvegen går over Espehaugen til bnr 107 gnr 472, som privat vei. Deler av veien har ikke vært med i planforslaget tidligere. Veien vil bli felles for de eiendommene som har avkjørsel til den. 

Det er også et ønske fra Bergen kommune om å regulere inn gangforbindelse i grønnstruktur mellom næringsområdet i Espehaugen og boligområdet i Espedalen. I kommunedelplanen for Birkeland, Liland, Ådland og Espeland er denne vist med en stiplet linje og med krav om utarbeidelse før det kan gis ferdigattest for næringsområdet I/K/L3, som denne reguleringsplanen er en del av.

Informasjon og medvirkning:
For nærmere informasjon kontakt OPUS Bergen AS, tlf. 55 21 41 50, faks 55 21 41 60, e-post post@opus.no.     

OPUS Bergen AS Strandgaten 59 5004 Bergen   

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune – dette vil bli ivaretatt og samlet av OPUS Bergen AS. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt kommunen sammen med planforslaget.    

Frist for merknader er satt til 23.03.15.     

Videre saksgang:
Etter at meldingsfristen er ute vil selve planforslaget bli utarbeidet for deretter å bli sendt til Bergen kommune for behandling.    

Etter 1. gangs behandling sendes planen på høring og legges ut til offentlig ettersyn før videre politisk behandling. Det vil da være anledning til å fremsette merknader til planforslaget før videre politisk behandling.  

Frist for merknader er satt tilHar du kommentarer til planvarselet, send en melding til oss her.Ledige stillinger

Alle stillinger