Espehaugen Næringsområde

Begrenset varsel om utvidet plangrense for detaljreguleringsplan gnr 107 bnr 141, gnr. 107 bnr. 525, m. fl., Espehaugen næringspark, Ytrebygda bydel, Bergen kommune.

Forslagsstiller
Forslagsstiller er Bergen Tomteselskap AS. OPUS Bergen AS er utførende konsulent for planleggingen.

Planområdet
Planområdet ligger på Espeland i Ytrebygda bydel. Det ble sendt ut begrenset varsel for utvidelse 18.07.13. Gjennom planprosessen i ettertid har det kommet innspill om en ytterligere utvidelse. Planområdet er nå på ca. 134 dekar. Det varsles derfor herved til naboer, berørte parter og offentlige institusjoner. Ny planavgrensning er vist på kartutsnittet nedenfor.

Planstatus
I både gjeldende kommuneplan (2006-2017) og kommuneplan under arbeid (2010-2021) er planområdet satt av til byggeområde og friområde. Planområdet er regulert i reguleringsplan med planid 9000000 (1993) til formålene industri og friområde. Den østligste delen av utvidelsesområdet er uregulert.

Formålet med utvidet plangrense
Utvidelsen gjelder gnr 107, bnr 505/453/133.

Etter begrenset varsel i juli 2013 har det vært skifte fra 2 til 1 grunneier i området som det nå varsles utvidelse for. Dette har resultert i ønske om utvidelse av eksisterende næringsdrift inn på de 2 tomtene som er kjøpt opp (gnr 107 bnr. 453/133). I samråd med kommunen er det ønskelig å se en slik utvidelse i sammenheng med øvrig utvikling av Espehaugen næringspark. Man har derfor valgt å foreta en mindre utvidelse av plangrensen.

Formålet er å legge til rette for utvidelse av driften (lager og noe kontor) til Mancraft AS. Utvidelsesområdet vil få adkomst internt i næringsparken og ikke via fylkesvegen i sør. Dagens løsning med grønne buffersoner mot tilgrensende boligområder vil videreføres.

Informasjon og medvirkning:
Varselbrevet sendes offentlige instanser, naboer og andre som berøres av en utvidelse av plangrensen. 

For nærmere informasjon kontakt OPUS Bergen AS, tlf. 55 21 41 50, faks 55 21 41 60, e-post post@opus.no.

Merknader til begrenset varsel:
Merknader som har virkning eller interesse for planarbeidet og som gjelder utvidet plangrense, kan sendes elektronisk til post@opus.no eller sendes

OPUS Bergen AS
Strandgaten 59
5004 Bergen

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune – dette vil bli ivaretatt og samlet av OPUS Bergen AS. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt kommunen sammen med planforslaget.

Frist for merknader er satt tilHar du kommentarer til planvarselet, send en melding til oss her.Ledige stillinger

Alle stillinger