Endring av reguleringsplan etter forenklet prosess, Kokstad Øst

Opus Bergen AS søker på vegne av BTS Utvikling AS om endring av reguleringsplan etter forenklet prosess (PBL § 12-14). Reguleringsplanen som søkes endret er Arealplan-ID 61130000, YTREBYGDA. DEL AV GNR 111, 114 OG 34, LILAND OG BIRKELAND ØVRE, KOKSTAD ØST.

Bakgrunn
Eiendom gnr./bnr. 114/185, eid av BTS Utvikling AS, er i reguleringsbestemmelse § 8.1 omfattet av Brann og eksplosjonsfare H350 (pbl § 11-8 a) på grunn av lagring av farlig stoff eller spesialavfall. Det er Schlumberger Norge AS som har virksomhet på eiendommen. I brev datert 18.06.18 ble BTS Utvikling og Schlumberger Norge enige om at per 01.08.18 skal sistnevnte ha fjernet/avsluttet all brann- og eksplosjonsfarlig virksomhet på sin eiendom. I epost datert 20.09.18 (Vedlegg 1) konstaterer Schlumberger at slik virksomhet er fjernet på eiendommen.

PLankart med hensynssone

Søknad om endring:
På bakgrunn av ovennevnte informasjon søkes det om å få fjernet punkt 8.1 i reguleringsbestemmelsene. Endringen medfører også at hensynssone H350_1 fjernesfra arealplankartet.

Forslagsstiller
BTS Utvikling AS
Opus Bergen AS er utførende konsulent for tiltaket.

Informasjon, medvirkning og merknader
Plansaken finner du på vår hjemmeside www.opus.no under varsler. Her ligger søknaden samt annen relevant informasjon. For mer informasjon, ta kontakt med Opus Bergen AS. Vi kan også sende dokumenter i posten dersom ønskelig.

Merknader som har virkning eller interesse for planarbeidet kan sendes

OPUS Bergen AS
Nordre Nøstekaien 11
5011 Bergen

eller sendes på e-post til post@opus.no.

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune – dette vil bli ivaretatt og samlet av OPUS Bergen AS. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt kommunen sammen med planprogrammet.

Videre saksgang
Etter at forslag til endring etter forenklet prosess har vært på høring vil innkomne merknader gjennomgås og kommenteres. Deretter skal endringen vedtas av byrådet.

 

Med vennlig hilsen
Opus Bergen AS

Heidi Rosendahl Lindebotten

   

 

Frist for merknader er satt tilHar du kommentarer til planvarselet, send en melding til oss her.Ledige stillinger

Alle stillinger