Dyrhaugen

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1 og 12-8 varsles igangsetting av privat reguleringsarbeid for gnr 40 bnr 411 m.fl., Dyrhaugen, Fana bydel, Bergen kommune.

Forslagsstiller
Forslagsstiller er Hus Gruppen AS.
OPUS Bergen AS er utførende konsulent for planleggingen.

Planområdet
Planområdet ligger i Fana bydel. Planområdet er avgrenset som vist på kartutsnittet nedenfor og er på ca 5,3 daa. Planområdet inkluderer eiendommene Dyrhaugen 12 og 14, samt veien Dyrhaugen til og med krysset med Hjortevegen i sørvest. Eiendommene ligger i et etablert boligområde.  

Planstatus
I gjeldende kommuneplan er planområdet satt av til bebyggelse og anlegg, og ligger mellom sentrumsformålene S18 og S20. Planområdet er regulert til boligformål i gjeldende reguleringsplan (planid 30620000).

Formålet med reguleringsendringen
Formålet med reguleringsendringen er å fortette et eksisterende boligområde, og legge til rette for rundt 15-20 boenheter i form av leilighetsbygg. 

Virkning av planen:
Reguleringsplanen vil legge rammene for gjennomføring av tiltak. 

Informasjon og medvirkning:
For nærmere informasjon kontakt OPUS Bergen AS, tlf. 55 21 41 50, faks 55 21 41 60, e-post post@opus.no

OPUS Bergen AS
Strandgaten 59
5004 Bergen

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune - dette vil bli ivaretatt og samlet av OPUS Bergen AS. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt kommunen sammen med planforslaget.  

Videre saksgang:
Etter 1. gangs behandling sendes planen på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Det vil da være anledning til å fremsette merknader til planforslaget før videre politisk behandling.

Frist for merknader er satt tilHar du kommentarer til planvarselet, send en melding til oss her.Ledige stillinger

Alle stillinger