Duedalen

I medhold av plan og bygningslovens §§ 12-1, 12-3,12-8 og 12-14 blir det med dette varslet igangsetting av arbeid med endring/mindre endring av privat reguleringsplan for Krokåsen sør, Gnr. 10 Bnr. 774, 102 m.fl., Askøy kommune.

Forslagsstiller
Forslagsstiller er Askøy Byggsenter AS.
OPUS Bergen AS er utførende konsulent for planleggingen.

Planområdet
Området for endring er vist i vedlagte kartillustrasjon. I Kommuneplanens arealdel 2012-2023 er områdene for mindre endringer satt av til boligbebyggelse.  

Formålet med reguleringsendringen
Formålet med endringen/den mindre endringen er å foreta en forlenging av fortau og justering av avkjørsel i gjeldende reguleringsplan 352 Krokåsdalen Sør. Se vedlagte skisser som viser endringen, samt gjeldende plan. Avkjørsel mot fylkesveg 212 Follesevegen påvirkes ikke av endringen.

Virkning av planen
Endring/mindre endring av reguleringsplan 352 vil legge rammene for gjennomføringen av tiltakene.

Merknader til oppstartsmeldingen
Merknader som har virkning eller interesse for planarbeidet kan sendes

Opus Bergen AS
Strandgaten 59
5004 Bergen

eller på e-postadressen:           post@opus.no

Oppstartsmeldingen vil også ligge på våre hjemmesider: www.opus.no

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Askøy kommune – dette vil bli ivaretatt og samlet av OPUS Bergen AS. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt kommunen sammen med planforslaget.op

Videre saksgang
Etter at meldingsfristen er ute vil planforslag for planområdet bli utarbeidet for deretter å bli sendt Askøy kommune for saksbehandling.

Dersom det ikke kommer vesentlige merknader vil endringen kunne behandles som en mindre reguleringsendring etter pbl § 12-14, som kan sluttbehandles administrativt i kommunen. Ved vesentlige merknader vil planendringen sluttbehandles politisk. 

Informasjon og medvirkning:
For nærmere informasjon kontakt OPUS Bergen AS, tlf. 55 21 41 50 

Frist for merknader er satt tilHar du kommentarer til planvarselet, send en melding til oss her.Ledige stillinger

Alle stillinger