Dolviken Nord

I medhold av plan og bygningslovens §§ 12-1, 12-3 og 12-8, varsles det igangsetting av arbeid med privat reguleringsplan for Gnr 33 Bnr 168 mfl, Dolviken nord, Ytrebygda bydel, Bergen kommune. 

Forslagsstiller
Forslagsstiller er Hauglandgruppen AS.
Opus Bergen AS er utførende konsulent for planleggingen.

Planområdet
Planområdet er avgrenset som vist i vedlagt kartutsnitt og er ca. 24,4 daa stort. I kommuneplanens arealdel (planid. 60910000) er planområdet satt av til bebyggelse og anlegg. En mindre del av planområdet (bnr. 14) er satt av til bruk og vern av sjø og vassdrag. Planområdet ligger innenfor bestemmelsesområde for Avinor, gul flystøysone og funksjonell strandsone med hensyn til landskap.

Planområdet er under regulering i områdeplan 60200000 Dolvik – Hope marina og boligområde. I samråd med etat for private planer settes det nå i gang en detaljregulering som er i tråd med områdereguleringen.

Formålet med reguleringsplanen
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for blandet formål båthavn, båtopplag, forretning/kontor og bolig i tråd med områdereguleringen.

Virkning av planen
Reguleringsplanen vil legge rammene for gjennomføringen av tiltakene.

Informasjon og medvirkning
For nærmere informasjon kontakt OPUS Bergen AS, tlf. 55 21 41 50, faks 55 21 41 60, e-post post@opus.no, vanlig post:

OPUS Bergen AS
Strandgaten 59
5004 Bergen

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune – dette vil bli ivaretatt og samlet av OPUS Bergen AS. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt kommunen sammen med planforslaget.     

Frist for merknader er satt til 13.03.16.      

Videre saksgang
Etter at meldingsfristen er ute vil selve planforslaget bli utarbeidet for deretter å bli sendt til Bergen kommune for behandling.     

Etter 1. gangs behandling sendes planen på høring og legges ut til offentlig ettersyn før videre politisk behandling. Det vil da være anledning til å fremsette merknader til planforslaget før videre politisk behandling.

Frist for merknader er satt tilHar du kommentarer til planvarselet, send en melding til oss her.Ledige stillinger

Alle stillinger