Damsgårdsveien 161-171

I henhold til Plan og bygningsloven §12-8 kunngjøres herved varsel om igangsetting av privat detaljregulering for Damsgårdsveien 161-171, gnr. 155 bnr. 84 og 18, m.fl. inkludert deler av tilgrensende arealer på land og sjø, i Laksevåg bydel, Bergen kommune.

MELDING OM IGANGSETTING AV PRIVAT PLANARBEID:

I henhold til Plan og bygningsloven §12-8 kunngjøres herved varsel om igangsetting av privat detaljregulering for Damsgårdsveien 161-171, gnr. 155 bnr. 84 og 18, m.fl. inkludert deler av tilgrensende arealer på land og sjø, i Laksevåg bydel, Bergen kommune.

Med privat reguleringsplan mener en:
Privat reguleringsplan etter Plan og bygningslovens kapittel 12, der privat grunneier, tiltakshaver (utbygger) m.fl. tar initiativ til og deretter utarbeider planforslag. Forslag til plan blir sendt til kommunen, som deretter tar over ansvaret for saksbehandlingen med innhenting av merknader til planen og eventuelt krever endringer i planen før den blir lagt fram for vedtak i kommunestyret.

Forslagsstiller
Forslagsstiller er Midgardgruppen AS.
Opus Bergen AS er utførende konsulent for planleggingen.

Planområdet
Planområdet er avgrenset som vist i kartutsnittet, og utgjør ca. 40 daa. Nordre del av planområdet omfatter sjøareal, mens Damsgårdsveien er innbefattet sør i planområdet. Per i dag er det bebygd med 16.000 m2 bygg fordelt 50/50 mellom lagerfunksjoner og kontor/ butikk, samt parkering. Puddefjorden er umiddelbart nord av planområdet. Øst for planområdet ligger Norcem AS sin sandsilo som er i drift. Mot vest ligger parkområdet Kirkebukten og småbåthavn. Sør for planområdet ligger bolighus. Rett sørvest for planområdet ligger Laksevåg kulturhistoriske forening. 

Planstatus
Selv om gjeldende overordnede planer speiler tidligere industriprioritering, vil kommende planer legge til rette for at Laksevåg skal omformes til attraktivt bysentrum. Mange planprosesser er utført i nærområdet, og flere er underveis.

Gjeldende regulering i planområdet (2010) regulerer i hovedsak for kombinasjoner av kontor, industri, lager og parkering. Nordre del av området er regulert (2000) som privat parkerings-/ trafikk-/ lagerområde, mens en eldre plan (1939) regulerer til industristrøk. I gjeldende kommuneplanens arealdel (KPA) 2010-21 er området satt av til industri/ kontor/ lager (I/K/L), i likhet med kommunedelplanen Bergenhus, KDP Bergen Havn (2012). Området inngår i utvidet sentrumsområde i kommuneplanens samfunnsdel (KPS 2015), der det skal satses på byfortetting. KDP Laksevåg Gnr 146-158, som tar sikte på å utarbeide overordnede, strategiske rammer for utvikling på Laksevåg, er under utarbeiding. I forslag til ny KPA er området ikke lenger I/K/L, men byfortettingssone og andre typer nærmere angitt bebyggelse og anlegg.

Formålet med planen:
Formålet med planen er å omregulere, hovedsakelig til boligformål, i tråd med strategi for Laksevåg som omformingsområde. Området skal i sin helhet tilpasses en urban omforming. Det ønskes i den forbindelse noe utfylling i sjø. Boligformål kan kombineres med parkeringsanlegg og noe næring/kontor i overgangssoner, samt opparbeidelse av strandpromenade og gode gang- og sykkelstrukturer. Forhold til kjent kulturminne, framtidig bybane, og tilkomst for biler løses i løpet av planarbeidet.

Bergen kommune som ansvarlig myndighet har ikke tatt endelig stilling til om tiltaket er konsekvensutredningspliktig i henhold til "Forskrift om konsekvensutredninger". Forslagstiller vurderer at planen ikke faller inn under forskriftens § 2, om planer som alltid skal konsekvens-utredes: detaljreguleringen overstiger 15 daa, men omfatter ikke nye områder til utbyggingsformål jf. § 2 d). Planen faller inn under forskriftens § 3 om planer som skal vurderes nærmere. Detaljreguleringen innebærer endring i forhold til KPA 2010-21 og kommunedelplan ("Bergenhus, KDP Bergen Havn" (2012) jf. § 3 d). Planen er dermed vurdert etter § 4: basert på tilgjengelig informasjon kan forslagstiller ikke se at planforslagets intensjon om å videreutvikle til boligformål kan medføre vesentlige virkninger for miljø og samfunn. I tillegg er planen i overensstemmelse med ønsket utvikling i vedtatt KPS 2015, samt både KDP ("Laksevåg Gnr 146-158") i prosess og høringsutkast til ny KPA.

Virkning av planen:
Reguleringsplanen vil legge rammene for gjennomføring av tiltak.

Informasjon og medvirkning:
For nærmere informasjon kontakt Opus Bergen AS, tlf. 55 21 41 50 eller e-post: post@opus.no.

Innspill til oppstartsmeldingen:
Innspill som har virkning eller interesse for planarbeidet kan sendes til Opus Bergen AS per brev eller e-post, eller via vår nettside. Her finner en også varseldokumenter og notat fra oppstartsmøtet med Bergen kommune.

OPUS Bergen AS
Strandgaten 59
5004 Bergen

E-post: post@opus.no
Nett: www.opus.no, via fanen «Planvarsel»

Vi ber om at det i innspillet blir referert til prosjektnummer P17010.

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune – dette ivaretas av Opus Bergen AS. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt kommunen sammen med planforslaget.

Frist for innspill er satt til 15.08.2017.

Videre saksgang:
Neste steg i planprosessen er å ferdigstille forslag til reguleringsplan. Etter første gangs behandling i kommunen legges planen ut til offentlig ettersyn. Det vil da være mulig å komme med merknad til planforslaget før videre politisk behandling.

Frist for merknader er satt tilHar du kommentarer til planvarselet, send en melding til oss her.Ledige stillinger

Alle stillinger