Damsgårdsveien 111-113

I medhold av plan og bygningslovens §§ 12-1, 12-8, varsles det igangsetting av arbeid med reguleringsplan for Gnr 158 Bnr 99 m.fl., Damsgårdsveien 111-113, Laksevåg bydel, Bergen kommune.

Forslagsstiller
Forslagsstiller er Frydenbø Marina II AS.
OPUS Bergen AS er utførende konsulent for planleggingen. 

Planområdet
Planområdet er i gjeldende kommuneplan (KDP 2010-2021, plannr. 60910000) avsatt til næring og bruk og vern av sjø og vassdrag.
I gjeldende kommunedelplan, Bergen Havn, plannr. 18740000, er området avsatt til erverv og vannareal for allmenn flerbruk. 

Planområdet er avgrenset som vist på vedlagt kartutsnitt, og planområdet er ca. 14 daa. 
Planområdet grenser til sjø i nord, industri i sør og vest, og Damsgårdsveien i øst.

Formålet med reguleringsplanen
Formålet med planen er å rive eksisterende bygg på eiendommen 158/103 for å bygge nytt næringsbygg med tilhørende infrastruktur. Det er knyttet verneinteresser til buehallene, og det legges opp til at disse skal bevares. 

Dersom det i det overordnede plangrunnlag (kommuneplanens arealdel) i planprosessen skjer en endring i formål for området og bolig blir aktuelt, vil en i planprosessen vurdere å regulere deler av planområdet til boligformål.

 

Formålet er i tråd med overordnete planer og skal dermed ikke konsekvensutredes etter bestemmelsene
i Forskrift om konsekvensutredninger.

Virkning av planen:
Reguleringsplanen vil legge rammene for gjennomføringen av tiltakene.

 
Informasjon, medvirkning og merknader
For mer informasjon, kontakt Opus Bergen AS. Merknader som har virkning eller interesse for planarbeidet kan sendes   

OPUS Bergen AS
Strandgaten 59
5004 Bergen  

eller sendes på e-post til post@opus.no.    

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune – dette vil bli ivaretatt og samlet av OPUS Bergen AS. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt kommunen sammen med planforslaget. 

Frist for merknader er satt tilHar du kommentarer til planvarselet, send en melding til oss her.Ledige stillinger

Alle stillinger