Årstadveien 16

I medhold av plan og bygningslovens §§ 12-1 og 12-8, varsles det igangsetting av arbeid med reguleringsplan for Gnr 163 Bnr 214 m.fl., Årstadveien 16, Bergenhus bydel, Bergen kommune.

Forslagsstiller
Forslagsstiller er Anne Karin Seim og Brankica Gran.
OPUS Bergen AS er utførende konsulent for planleggingen. 

Planområdet
Planområdet er uregulert, men er i gjeldende kommuneplan (KDP 2010-2021, plannr. 60910000) avsatt til bebyggelse og anlegg.
I gjeldende kommunedelplan, KDP Fjellsiden Sør (plannr. 15590000) er området avsatt til boligområde og veiareal.

Planområdet er avgrenset som vist på kartutsnittet nedenfor, og planområdet er ca. 2,7 daa. 

Planområdet grenser til boliger og Årstadveien, samt Institutt for klinisk odontologi på motsatt side av hovedveien.

Formålet med reguleringsplanen
Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for oppføring av en tomannsbolig på eiendommen 163/214 med tilhørende tilkomst. 

Trafikksituasjon og trafikkløsninger vil være en viktig del av planleggingen. 

Virkning av planen:
Reguleringsplanen vil legge rammene for gjennomføringen av tiltakene.

Informasjon og medvirkning:
For nærmere informasjon kontakt OPUS Bergen AS, tlf. 55 21 41 50, faks 55 21 41 60, e-post: post@opus.no 

OPUS Bergen AS
Strandgaten 59
5004 Bergen   

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune – dette vil bli ivaretatt og samlet av OPUS Bergen AS. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt kommunen sammen med planforslaget.

Frist for merknader er satt tilHar du kommentarer til planvarselet, send en melding til oss her.Ledige stillinger

Alle stillinger