Alvøen Marina

 Varsel om oppstart av privat reguleringsplan med konsekvensutredning for gnr 129 bnr 526 m. fl. Alvøen Marina, samt utlegging av planprogram til offentlig ettersyn. 

Forslagsstiller
Forslagsstiller av det private planarbeidet er Alvøen marina AS.
Opus Bergen AS er utførende konsulent for planleggingen.

Planområdet
Planområdet omfatter gnr. 129 bnr 526, 21, 566 og 173, og ligger innerst i Alvøpollen ved Setrevika i Laksevåg bydel. Området er ca 15,6 daa og omfatter arealet der Alvøen Marina AS har sin virksomhet, samt tilgrensende boliger.

Planstatus
Planområdet er i kommuneplanens arealdel (KDP 60910000) avsatt til bebyggelse og anlegg, småbåtanlegg, bruk og vern av sjø og vassdrag og friluftsområde i sjø.
Området er uregulert, men berøres i nordøst av reguleringsplan Laksevåg – Kongshavn – Ramsvik, planID 9260000, vedtatt 1994, med område regulert til friluftsområde i sjø.

Formålet med reguleringsplanen
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utvidelse av marinaens område for flytebrygger, samt legalisere flytebrygge og verksted som mangler godkjenning. Det ønskes regulert til næring på nordre del (marina på land). Eksisterende boliger ønskes regulert til boligformål.

Utleggelse av planprogram til offentlig ettersyn
Tiltaket må konsekvensutredes jf. forskrift. Som del av arbeidet med konsekvensutredningen er det utarbeidet et forslag til planprogram. Planprogrammet vedtas av Byrådet i Bergen kommune og fastsetter hva som skal utredes som del av konsekvensutredningen. Dette brevet varsler om offentlig høring av planprogrammet.

Planprogrammet sendes til offentlige høringsinstanser. Grunneiere i området og andre berørte parter kan få tilsendt forslag til planprogram fra Opus Bergen AS. Det er også mulig å laste ned planprogrammet fra våre nettsider: www.opus.no. Her vil en også kunne laste ned notat fra oppstartsmøtet med kommunen.

Merknader/innspill
Dersom du har merknader til oppstart av det private planarbeidet eller planprogrammet, kan disse sendes til:

Opus Bergen AS
Strandgaten 59
5004 Bergen

eller sendes elektronisk gjennom www.opus.no.

Vi ber om at det i merknaden blir referert til prosjektnummer P15090

Det bør skilles mellom merknader som gjelder innholdet i planprogrammet og merknader som gjelder selve reguleringsarbeidet.

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune – dette vil bli ivaretatt og samlet av Opus Bergen AS. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt kommunen sammen med planforslaget.

Videre saksgang:
Etter at planprogrammet har vært på høring, skal planprogrammet vedtas av byrådet. Neste steg i planprosessen er å ferdigstille forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning. Etter førstegangsbehandling i kommunen blir planen lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil da bli anledning til å komme med merknader til planforslaget før videre politisk behandling. 

Frist for merknader er satt tilHar du kommentarer til planvarselet, send en melding til oss her.Ledige stillinger

Alle stillinger