Aasremmenden

I medhold av plan og bygningslovens §§ 12-1, 12-8, og 12-14 varsles igangsetting av utarbeidelse av privat reguleringsendring for Kikut, gnr. 66 bnr. 114 mfl. Aasremmenden, Hol kommune.

Forslagsstiller
Aasremmen AS er forslagsstiller.
OPUS Bergen AS er utførende konsulent for planleggingen.

Planområdet
I kommunedelplanen for Geilo (2010) er planområdet avsatt til fritidsbebyggelse (felt F1 i komunedelplanen). I gjeldende reguleringsplan Aasremmenden gnr 66 bnr 114 mfl. (planid: 062004174, 2011) er det omsøkte området avsatt til fritidsbebyggelse.. Utnyttelsesgraden er %-BYA = 16 % og gjeldende plan legger til rette for 70 hytter. 

Deler av reguleringsplanen Aasremmenden som berøres av den ønskede endringen er et avgrenset området innenfor Aasremmenden, men hele planområdet til Aasremmenden (197 daa) medtas i endringsforslaget (se varselskart). 

Formålet med planen:
Gjennom en endring i reguleringsplanen er det ønskelig å legge til rette for at hytter innenfor enkelte tomter i felt FB2, FB3, FB4 og FB5 kan seksjoneres til to selvstendige seksjoner innen ett og samme bygg. Størrelse på to-mannshyttene skal ikke være større enn de store fritidsenhetene som planen åpner opp for i dag. Parkering for hyttene skal, i tråd med gjeldende reguleringsplan, løses innenfor den enkelte tomt. Plankartet skal ikke endres som følge av forslaget.  

Virkning av planen:
Den omsøkte endringen vil legge rammene for gjennomføring av tiltak.

Informasjon og medvirkning:
For nærmere informasjon kontakt OPUS Bergen AS, tlf. 55 21 41 50, faks 55 21 41 60, e-post: post@opus.no 

OPUS Bergen AS
Strandgaten 59
5004 Bergen   

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Hol kommune – dette vil bli ivaretatt og samlet av OPUS Bergen AS. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt kommunen sammen med planforslaget. 

Frist for merknader er satt tilHar du kommentarer til planvarselet, send en melding til oss her.Ledige stillinger

Alle stillinger