Workshop for Bildetangen

Liegruppen og Opus Bergen arrangerer workshop for å legge fundamentet for hvordan Bildetangen, en del av Sotra kystby, blir seende ut og hvilke bokvaliteter som skal være i den kommende byen.

Opus Bergen er i startfasen av utarbeiding av områdeplan for del av Nordre Bildøyna, Bildetangen. Området som skal reguleres er vist som delområdet SE1 i kommunedelplan Bildøyna/Sotra kystby som ble vedtatt i november 2013. SE1 er regulert som sentrumsformål, som innebærer at området kan utvikles innenfor formålene forretning, tjenesteytelse, bolig, kontor, hotell/overnatting, servering og grøntareal. 

I forbindelse med utvikling av Bildetangen avholdes det den 18-19 februar workshop. Workshopen skal legge fundamentet for hvordan byen blir seende ut og hvilke bokvaliteter vi vil finne der en dag i fremtiden.

Formålet med  workshopen er å skape best mulig utgangspunkt for områdereguleringen. Målene med workshopen er at det skal resultere i konkrete skisser og beskrivelser av:

  1. Inndeling av området basert på områdets egenskaper og kvaliteter.
  2. Det gode liv i en by som enda ikke finnes.

De over 30 deltakerne i workshopen omfatter ulike faggrupper som arkitekter, designere, konsulenter med kunnskap innenfor kultur, kulturminner, miljø og landskap i tillegg til ildsjeler, lokale ungdommer, samt representanter fra Fjell kommune, Opus og forslagstiller Liegruppen. Hovedtyngden av deltakerne har fagområde innenfor arkitektur og deltakerne her kommer fra ulike arkitekmiljø rundt om i Norge. Gjennom en samling på to dager skal det gjennomføres befaring og workshop hvor formålet er å skape et best mulig utgangspunkt for områdereguleringen. Workshopen ledes av Herleik Tosterud fra Future Fields.Ledige stillinger

Alle stillinger