Vil forenkle kommunenes planregime

Et utvalg utnevnt av regjeringen har sett på hvordan planregimet kan forenkles slik at det blir bedre samspill mellom byggenæring og myndighet. Opus-leder Nancy Jøssang har representert Vestlandet og de private næringsaktørene i utvalget. 

Utvalget, ledet av Bygg 21, leverte rapporten til Kommunalminister Jan Tore Sanner 1.juni. Utvalget har kommet frem til flere løsninger for å gi økt forutsigbarhet, lavere kostnader, mer effektive plan- og byggeprosesser og sikre at planer kan gjennomføres. Eller sagt på en annen måte; å sikre et bedre samspill mellom utbyggere og kommuner. 

Utvalget kommer med tre råd til Kommunaldepartementet; Forenkling av planregimet, forutsigbare rekkefølgekrav og samordning av innsigelser, og forenkling og automatisering av byggesaksbehandling.

Forenkling av planregimet

I dag er det fire plannivåer; kommuneplan, kommunedelplan, områdeplan og reguleringsplan. Kommunen trenger ikke benytte alle plannivåene, men i saker der kommunen er usikker blir det ofte krevd at alle fire utarbeides. Utvalget ber regjeringen utarbeide retningslinjer der kommunal arealplanlegging som hovedregel ikke skal omfatte mer enn to juridisk bindende plannivåer. De to gjenværende nivåene skal være kommuneplanens arealdel, og en reguleringsplan. Det betyr at kommunedelplan og områderegulering forsvinner.

- Når kommunen bruker mange plannivåer på hvert område, fører det til unødig mye saksbehandling, gjentagelser og omkamp. Konsekvensene er unødig ressursbruk både for kommune og utbygger, dårlig forutsigbarhet, og høy risiko for at planen ikke kan gjennomføres, sier Jøssang til BT 08.06.16.

Nancy BT 12.01.16

Nancy Jøssang. Foto: Tor Høvik, Bergens Tidende

I følge BT ble det i 2014 jobbet med 14 områdeplaner i Bergen kommune som til sammen inneholdt rundt 25.000 boliger og 35.000 arbeidsplasser. I snitt var planene to år forsinket i forhold til den fristen som kommunen selv hadde satt. Til sammenligning har Oslo bare fire områdeplaner og bare en fjerdedel så lang behandlingstid på planer som Bergen. 

Områdeplaner blir ofte påkrevd av kommunen for å se et område med flere tomter under ett. Dette mener Jøssang ikke er nødvendig. - Kommunen kan be utbygger om å utrede konsekvensene for et område rundt. Det kan gjøres allerede i starten av en slik prosess, slik at man blir enige om hva man vil med tomten. Da blir kostnadene noe høyere tidlig i prosessen, men det spares inn senere, sier Jøssang. Kommunen vil fortsette å bestemme hvordan er området skal utnyttes også i det nye systemet.

Bergen kommune har på eget initiativ grepet fatt i dette og har på Laksevåg satt i gang et planarbeid etter en mye enklere modell. Det kalles strategisk planprogram og skal gi tydelige føringer både til private og det offentlige om hvordan dette området bør utvikles. Programmet skal vedtas av bystyret. ​- Prosessen er ment å skulle gå betydelig raskere enn en områderegulering. Den er langt mindre detaljert, men gir samtidig kommunen tilstrekkelig med styring. Det er grunn til å rose kommunen for å være fremoverlent og satse på mer effektive planprosesser, sier Nancy Jøssang.Ledige stillinger

Alle stillinger