Opus satser på biologi

Opus satser sterkt på faglig bredde og har nå forsterket biologigruppen. Vi er stolte av å presentere vår nye kollega; Ole Kristian Spikkeland!

I Opus jobber arealplanleggere tett med biologer, geografer, landskapsarkitekter, arkitekter og folk med kulturminnekompetanse for å skape fremtidsrettede og gjennomførbare planer. Samarbeid på tvers av fagdisipliner tidlig og gjennom hele planarbeidet gir gode løsninger og smidige planprosesser.

I alle planprosesser er det i dag krav om biologisk utredning, jamfør Naturmangfoldloven. Ut fra på ulike behov kan det være krav om alt fra enkel kunnskapsinnhenting til større konsekvensutredning. Et tett samarbeid mellom biologer og arealplanleggere gjør at utfordringer knyttet til både bevaring og utnyttelse av biologiske mangfold kan bli avklart på et tidlig tidspunkt.

Opus satser sterkt på faglig bredde og har nå forsterket biologigruppen. Vår nyeste kollega, Ole Kristian Spikkeland, har med seg til Opus en allsidig yrkeserfaring fra offentlig sektor; direktorat, fylkesmann, fylkeskommune og kommune. I tillegg har han lang erfaring fra privat virksomhet. Spikkeland er utdannet terrestrisk biolog, med hovedkompetanse på fugl og pattedyr. Han har også god kunnskap innenfor fagfelt som botanikk og vegetasjonstype- og naturtypekartlegging, og har i mange år konsekvensutredet ulike typer naturinngrep.

- Jeg har alltid vært opptatt av det spennende krysningspunktet mellom bruk og vern av naturen og arealressursene omkring oss, sier Spikkeland. -Vi må innse at områdene som utnyttes til menneskelige formål samtidig vil være framtidige leveområder for planter og dyr. Nettopp her ligger det spennende utfordringer! I Opus er det tett kobling mellom planleggere og biologer. Denne fysiske nærheten ser jeg som særlig viktig ved planlegging av framtidens prosjekter, fortsetter Spikkeland.

Ole Kristian Spikkeland

Ole Kristian SpikkelandLedige stillinger

Alle stillinger