Nancy Jøssang valgt til leder for Ressursgruppe Byutvikling

Torsdag 10.desember overtok Opus-leder Nancy Jøssang stafettpinnen etter Christine Kahrs som ny leder for Ressursgruppe Byutvikling.

Ressursgruppe Byutvikling er en gruppe under Bergen Næringsråd. Gruppen sitt overordnede mål er å sikre en by- og regionalutvikling som tilrettelegger for den forventede veksten i Bergens befolkning de kommende årene.

Jøssang sitt mål er at Ressursgruppen skal bli en viktigere samfunnsaktør gjennom å påvirke, få resultater og være mer synlig ved å delta og spille en konstruktiv rolle i samfunnsdebatten. 

Det er flere mål som må nås for å få til en fremtidsrettet byutvikling.

  - Vi må forenkle Kommuneplanens arealdel (KPA), sier Jøssang. Bergen har i dag en KPA som er så detaljert at det overlater lite rom for nødvendige endringer som tvinger seg frem over tid. Vi trenger en KPA som fungerer som et langsiktig styringsdokument med få detaljer, der man helt bevisst velger ut noen få fokusområder for områdeplaner ved de største kollektive knutepunktene. Kommunen skal legge føringer, og utbyggerne skal bygge. Resultatet blir en fleksibel og dynamisk kommuneplan som tar hensyn til byutviklingens behov for fleksibilitet i tidsperioden frem til neste rullering. En slik planlegging fører til forenklet saksbehandling, færre dispensasjoner, økt forutsigbarhet og er mindre ressurskrevende for både offentlige og private aktører. Vi må satse på planer som lar seg gjennomføre i praksis!

Jøssang er utdannet arkitekt og ønsker velkommen en strategidebatt om Bergens byrom. - Hele Bergensregionen ønsker og ser verdien av fortetting med 10 000 nye boliger i Bergen sentrum de neste 10 årene, forkortet til «10 på 10». Ingen i Bergensregionen er tjent med at all vekst hovedsakelig skjer i suburbia og omegnskommunene. Vi er nødt til å styrke sentrum for å styrke regionen og maktbalansen øst-vest mellom Oslo og Bergen. Ved fortetting av byen blir byrommene, som er Bergens stolthet, enda viktigere. - Det er viktig å tenke på bruken og formålet til det enkelte byrommet. Hva vil vi for eksempel med Fisketorget eller Bryggen, sett i sammenheng med øvrige og kommende sentrumsbyrom? Vi må fremheve Bergens vakreste kvaliteter, og se byrommene i sammenheng med Byfjellene som omkranser byen. Dersom Bergen skal lykkes med å få flere barnefamilier i sentrum, er byrommene sentrale møteplasser. Tilhørighet, forankring og ikke minst nabolagets identitet er viktig for å forsterke attraktiviteten og dyrke forskjellene mellom de ulike byrommene, og på en slik måte tiltrekke og skape mangfold i aktiviteter og kvaliteter.

Det er vanskelig å oppnå målene Ressursgruppen har satt seg uten å spille på lag med politikerne. Jøssang har derfor gått aktivt ut for å få til et samarbeid med bergenspolitikerne og administrasjonen i kommunen. Tema for samarbeidet er hvordan private og offentlige aktører kan enes om et par sentrale, felles mål som drar Bergen i riktig retning.

I tillegg har Ressursgruppen lenge jobbet med flere viktige saker innenfor byutvikling. Raskere og bedre plan- og byggesaksbehandling, fortettingsstrategier, realisering av ByArena og tilrettelegging for vekst gjennom bedre tilgang til nærings- og boligareal er blant sakene.

Ressursgruppe Byutvikling ønsker å være en sentral aktør som er synlig og setter dagsorden i debatten om fremtidens Bergensregion.

Biografi:
Nancy Jøssang er daglig leder i Opus Bergen AS og arkitektavdelingen Opus 2. Hun er utdannet sivilarkitekt fra Bergen Arkitektskole, har bakgrunn fra ulike arkitektkontorer i Norge og Danmark, samt ved eget arkitektfirma. I Opus Bergen AS har Nancy arbeidet som prosjektleder, planlegger og arkitekt siden 2006 og etablerte arkitektavdelingen Opus 2 i 2010. Hun gikk inn i stillingen som daglig leder for Opus 1. april 2013.Ledige stillinger

Alle stillinger