Kommuneplanens arealdel i Bergen kommune

Her følger tidsplanen fra Byrådet:

Byrådet ser for seg slik behandling:

  1. Byrådet utformer et utkast til planprogram som vedtas sendt ut på høring i juni-14
  2. Planprogrammet ligger ute til offentlig ettersyn i min 6 uker, men på grunn av ferieavvikling settes høringsfrist til 20. august
  3. Avhengig av hvor omfattende innspill som kommer inn er, fremmer byrådet en sak med forslag til planprogram til bystyret i september eller oktober 2014
  4. Arbeidet med selve planen i kommuneplanarbeidet 2015- 2030 starter formelt opp etter vedtak i bystyret.
  5. Plandokumentene for samfunnsdelen legges ut til offentlig ettersyn desember 2014/januar 2015
  6. Byrådet fremmer sak til bystyret om kommuneplanen 2015 – 2030 i april 2015
  7. Bystyret behandler kommuneplanen i junimøtet 2015.
  8. Planforslag for arealdelen utarbeides med bakgrunn i utredninger og samfunnsdelen. Høring av arealdelen i slutten av 2015. Arealdelen vedtas i 2016.

Ledige stillinger

Alle stillinger